Input:

107/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 107/2018 Sb.
[zrušeno č. 269/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 5 a § 26 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., a podle § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. a vyhlášky č. 321/2015 Sb., se mění takto:
1. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.
2. V § 4 odst. 1 se slova „v přílohách č. 1 a 2“ nahrazují slovy „v příloze č. 1“.
3. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní