Input:

104/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, platné do 30.4.1990 Archiv

č. 104/1965 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků, platné do 30.4.1990
[zrušeno č. 127/1990 Sb.]
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 30. září 1965
o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 186/1960 (školský zákon):
§ 1
(1) Aby pracujícím i mládeži bylo umožněno v nejširší míře vzdělávat se v oboru umění a v oboru cizích jazyků, povoluje se vyučovat těmto oborům vedle vzdělávacích zařízení veřejných institucí též jednotlivým občanům za úplatu.
(2) Za soukromé vyučování se nepovažují opakovací hodiny (kondice), které poskytují žáci a studenti škol jiným žákům a studentům.
(3) Oprávnění k soukromému vyučování uděluje na žádost uchazeče okresní národní výbor, v jehož obvodu hodlá uchazeč působit. Při posuzování žádosti se přihlédne k zájmu pracujících o soukromé vyučování v uvedených oborech a k jejich speciálním požadavkům.
§ 2
Oprávnění k soukromému vyučování může být uděleno uchazeči, který má pro ně potřebnou odbornou způsobilost, jíž je pro obor umění dokončené studium na příslušné umělecké škole, pro