Input:

100/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.10.1967 Archiv

č. 100/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, platné do 31.10.1967
[zrušeno č. 96/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 10. června 1964
o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány státní správy a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 10 odst. 1 zákona č. 234/1949 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
§ 1
Dosah
(1) Tato vyhláška se vztahuje na osoby v pracovním poměru a v poměru obdobném pracovnímu poměru, s výjimkou příslušníků ozbrojených sil v činné službě a na jiné osoby, které sice nejsou v pracovním poměru k organizaci, ale provádějí pro ni úkoly (dále jen „pracovníci“). Dále se vztahuje na veřejné funkcionáře, pokud to stanoví zvláštní předpisy.
(2) Tato vyhláška upravuje náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů při pracovních cestách, při vnějším řízení, při přijetí do práce, při přeložení na jiné pracovní místo a při pracích vyplývajících ze zvláštní povahy povolání.
§ 2
Hospodárnost a úspornost
Organizace (podnik, závod, úřad apod.) i pracovníci jsou povinni postupovat s největší hospodárností a úsporností. Při všech opatřeních, jejichž důsledkem je výplata náhrad podle této vyhlášky, je třeba předem uvážit, jsou-li tato opatření nezbytně nutná.
ČÁST II
Náhrady při pracovních cestách a při vnějším řízení
§ 3
Pojem pracovní cesty a vnějšího řízení
(1) Pracovní cestou se rozumí cesta trvající nejméně 6 hodin, kterou vykoná pracovník z podnětu organizace mimo obvod obce svého pravidelného pracoviště a mimo obvod obce svého bydliště.
(2) Vnějším řízením se rozumí výkon práce z podnětu organizace mimo pracovníkovo pravidelné pracoviště, ale v obvodu obce jeho pravidelného pracoviště nebo v obvodu obce jeho bydliště. O vnější řízení jde také, trvá-li cesta podle odstavce 1 méně než 6 hodin.
§ 4
Počátek a konec pracovní cesty
(1) Pro určení počátku a konce pracovní cesty konané veřejným hromadným dopravním prostředkem je pro účely této vyhlášky rozhodná doba odjezdu a doba příjezdu stanovená jízdním řádem veřejného hromadného dopravního prostředku, kterého pracovník použije mezi obcí, jež byla určena jako východisko cesty a obcí přechodného pracoviště; při použití jiného dopravního prostředku je rozhodná stanovená doba jeho odjezdu a skutečná doba jeho příjezdu. V ostatních případech je pro určení počátku a konce pracovní cesty rozhodná doba na pracovní cestě skutečně strávená.
(2) Pro určení počátku a konce pracovní cesty konané letadlem je rozhodná doba odjezdu podle jízdního řádu autobusu, obstarávajícího přepravu cestujících mezi sídlem leteckého dopravního podniku a letištěm, a skutečná doba jeho příjezdu k sídlu leteckého dopravního podniku při zpáteční cestě.
(3) Ke zpoždění se přihlédne jen při zpáteční cestě, jestliže přesahuje jednu hodinu.
§ 5
Náhrady jízdních výdajů
(1) Pracovník má nárok na náhradu jízdních výdajů za cesty mezi obcí, jež