Input:

9/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 9/2013 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákoníku práce:
Čl. I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 7 se číslo „60” nahrazuje číslem „90”.
2. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení
ČÁST A
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P)
 
látka
číslo CAS
PEL
NPK-P
poznámky
faktor přepočtu na ppm
mg.m -3
Acetaldehyd
75-07-0
50
100
I
0,555
Acetanhydrid
108-24-7
4
20
I
0,240
Aceton
67-64-1
800
1500
I
0,421
Acetonitril
75-05-8
70
100
D, I
0,595
Akrolein
viz 2-Propenal
 
 
 
 
Akrylaldehyd
viz 2-Propenal
 
 
 
 
Akrylonitril
viz 2-Propennitril
 
 
 
 
Allylalkohol
viz 2-Propen-1-ol
 
 
 
 
Allylglycidyl ether
106-92-3
25
50
D, I, S
0,214
Allylchlorid
viz 3-Chlor-1-propen
 
 
 
 
1 -Allyloxy-2,3-epoxypropan
viz Allylglycidylether
 
 
 
 
Aminobenzen
viz Anilin
 
 
 
 
2-Aminoethan-1 -ol
141-43-5
2,5
7,5
I
0,401
2-Aminopyridin
504-29-0
2
4
D
0,260
Amoniak
7664-41-7
14
36
 
1,438
Amylacetát
viz Pentylacetát
 
 
 
 
Amylalkohol
viz Pentanol
 
 
 
 
Anhydrid kyseliny octové
viz Acetanhydrid
 
 
 
 
Anilin
62-53-3
5
10
D, I, P
0,263
Antimon
7440-36-0
0,5
1,5
 
 
Antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)
 
0,5
1,5
I
 
Arsan
viz Arsenovodík
 
 
 
 
Arsen
7440-38-2
0,1
0,4
P
 
Arsenu sloučeniny, jako As (s výjimkou arsenovodíku)
 
0,1
0,4
P
 
Arsenovodík
7784-42-1
0,1
0,2
P
0,313
Azoimid
viz Azidovodík
 
 
 
 
Azidovodík (páry)
7782-79-8
0,2
0,3
 
1,76
Azid sodný
26628-22-8
0,1
0,3
D, I
0,376
Aziridin
viz Ethylenimin
 
 
 
 
Barya sloučeniny rozpustné, jako Ba
 
0,5
2,5
 
 
Benzen
71-43-2
3
10
D, I, P
0,313
Benzíny (technická směs uhlovodíků)
86290-81-5
400
1000
 
 
Benzo(a)pyren
50-32-8
0,005
0,025
D, P
0,097
p-Benzochinon
106-51-4
0,4
0,8
I
0,226
1,4-Benzochinon
viz p-Benzochinon
 
 
 
 
Benzoylperoxid
94-36-0
5
10
I, S
 
Benzylalkohol
100-51-6
40
80
 
0,226
Benzylchlorid
viz alfa-Chlortoluen
 
 
 
 
Berylium
7440-41-7
0,001
0,002
I, S, P
 
Berylia sloučeniny, jako Be
 
0,001
0,002
I, S, P
 
Bifenyl
92-52-4
1
3
D, I
0,158
1,1'-Biphenyl
viz Bifenyl
 
 
 
 
Bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyseliny
viz Di-(2-ethylhexyl) ftalát
 
 
 
 
Bisfenol A
viz 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propan
 
 
 
 
Bis(2-chlorethyl)ether
111-44-4
30
60
D
0,171