Input:

88/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 88/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. února 2005,
kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb. a vyhlášky č. 468/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 1a a č. 1b zní:
„e) dávat nižšímu státnímu zastupitelství pokyny ve věcech, k jejichž vyřízení je nižší státní zastupitelství příslušné1a, a v zákonem stanovených případech věc tomuto nižšímu státnímu zastupitelství odejmout a vyřídit ji samo1b.


1a§ 12d odst. 1 a odst. 2 věta první zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.
1b§ 12d odst. 2 věta druhá, odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1b se označuje jako poznámka pod čarou č. 1c.
2. § 4 až 7 včetně nadpisů znějí:
㤠4
(1) K plnění úkolů krajského státního zastupitelství v obvodu jeho působnosti se zřizují pobočky krajského státního zastupitelství. Krajský státní zástupce stanoví opatřením okruh věcí, které se vyřizují u pobočky krajského státního zastupitelství. Opatření zveřejní prostřednictvím sítě Internet.
(2) K plnění úkolů okresního státního zastupitelství v obvodu jeho působnosti se zřizují pobočky okresního státního zastupitelství. Okresní státní zástupce stanoví opatřením okruh věcí, které se vyřizují u pobočky okresního státního zastupitelství. Opatření zveřejní prostřednictvím sítě Internet.
§ 5
Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře
(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích se zřizuje jeho pobočka v Táboře.
(2) Sídlem pobočky je město Tábor.
§ 6
Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem se zřizuje jeho pobočka v Liberci.
(2) Sídlem pobočky je město Liberec.
§ 7
Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci
(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Ostravě se zřizuje jeho pobočka v Olomouci.
(2) Sídlem pobočky je město Olomouc.“.
3. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:
㤠7a
Krajské státní zastupitelství v Brně - pobočka ve Zlíně
(1) V obvodu Krajského státního zastupitelství v Brně se zřizuje jeho pobočka ve Zlíně.
(2) Sídlem pobočky je město Zlín.
§ 7b
Okresní státní zastupitelství Karviná - pobočka v Havířově
(1) V obvodu