Input:

85/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 85/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. března 2010,
kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 28a zní: „Za příjem se dále nepovažuje příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo