Input:

79/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů Garance

č. 79/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002,
kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, se mění takto:
1. V čl. I bodu 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit a která přede dnem 1. března 2002 nebyla převedena podle písmena b) nebo c), bezúplatně převede na občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení zabývající se tělovýchovou a sportem, školy a školská zařízení, popřípadě na územní samosprávné celky, a to v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády, pokud tyto osoby písemně požádají likvidátora o převod tohoto majetku do 30. dubna 2002. Likvidátor za tímto účelem vypíše nové výběrové řízení do 31. března 2002. Podmínky pro výběrové řízení stanoví vláda usnesením. Pro zbývající část majetku, se kterou přísluší Fondu hospodařit, platí po rozhodnutí Poslanecké sněmovny o bezúplatných převodech písmeno c) obdobně,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
2. V čl. I bodech 6 a 11 se datum „31.