Input:

627/2004 Sb., Zákon o evropské společnosti, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 627/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. listopadu 2004
o evropské společnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 48 odst. 2 a § 50 odst. 4 nahrazuje slova
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 46 odst. 8
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 13 novelizačních bodů
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
ruší § 33, § 34 a § 41; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 14 odst. 2 písm. c)
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 51 odst. 2
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EVROPSKÁ SPOLEČNOST A USTANOVENÍ, KTERÝMI SE PROVÁDÍ NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÉ UNIE O STATUTU EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny nařízením Rady (ES) o statutu evropské společnosti (SE)1) (dále jen „Nařízení Rady“) a směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců2) (dále jen „Směrnice Rady“).
(2) Na evropskou společnost nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.3)
Obecná ustanovení
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) odkazem na Směrnici Rady odkaz i na ustanovení části druhé tohoto zákona,
b) členským státem Evropského společenství také státy Evropského hospodářského prostoru (dále jen „členský stát“).
§ 3
(1) Na založení evropské společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se může podílet také společnost,4) která nemá svou hlavní správu na území členského státu, jestliže je založena podle práva některého členského státu Evropské unie, má zapsané sídlo v tomtéž členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.
(2) Pořizuje-li notář zápis o rozhodnutí valné hromady, kterým se schvalují stanovy evropské společnosti, jež má mít sídlo mimo území České republiky, nebo jejich změny, není povinen osvědčit soulad stanov či jejich změn s právními předpisy.
§ 4
Kde se v tomto zákoně mluví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady, jednatel nebo jiný orgán právnické osoby, který má obdobnou působnost, v závislosti na právní formě této osoby. Kde se mluví o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.
Zrušení evropské společnosti rozhodnutím soudu
§ 5
Evropská společnost zapsaná do obchodního rejstříku na území České republiky musí mít v místě svého zapsaného sídla svou hlavní správu. Jestliže tomu tak není, vyzve ji soud, u něhož je zapsána v obchodním rejstříku (dále jen „rejstříkový soud“), i bez návrhu ke zjednání nápravy. Neuposlechne-li evropská společnost a neučiní-li opatření uložené soudem podle čl. 64 odst. 1 Nařízení Rady v přiměřené lhůtě, kterou jí soud za tím účelem určí, soud ji svým rozhodnutím i bez návrhu zruší a jmenuje likvidátora.
§ 6
Jestliže se stanovy evropské společnosti dostanou do rozporu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé tohoto zákona, jsou představenstvo nebo statutární ředitel povinni bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s touto dohodou; valná hromada o této změně nerozhoduje. Porušení této povinnosti je důvodem, pro který může soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení evropské společnosti a o jmenování jejího likvidátora. Ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnické osoby5) se použije obdobně.
Zápisy do obchodního rejstříku a jejich zveřejňování
§ 7
Evropská