Input:

467/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb. Garance

č. 467/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2017,
kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
2. V § 6 se slova „z významných veřejných zakázek zakázek6) “ nahrazují slovy „z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
3. V příloze č. 1 Vzory formulářů č. 1/1 a č. 1/2 znějí:
„Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobni náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok N

  
Návrh objemu prostředku na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazku zaměstnanců na roky N+1 a N+2
.“
4. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:
„Vzor formuláře č. 1/5
strana 1
Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Metodické informace k předání výkazu:
1. Výkaz je do centrálního systému účetních informací státu (dále „CSÚIS“) předkládán v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
2. Výkaz je Ministerstvem financí naplánován v CSÚIS k 31. 7. roku N-1.
3. Správce kapitoly:
3.1 ověřuje v CSÚIS správnost sumáře za kapitolu na základě údajů předložených příslušnými státními příspěvkovými organizacemi (dále jen „SPO“);
3.2 zajišťuje v případě zjištění nedostatků opravu předávaných údajů u příslušných SPO;
3.3 schvaluje sumář za