Input:

438/1990 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o odškodnění nemocí z povolání (revidované) (č. 42) Garance

č. 438/1990 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1934 byla na 18. zasedání generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o odškodnění nemocí z povolání (revidovaná)(č. 42).Ratifikace Úmluvy Československou republikou byla zapsána dne 1. července 1949 generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce. Podle svého článku 4 Úmluva vstoupila v platnost pro Československou republiku dnem 1. července 1950.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
Úmluva č. 42
Úmluva o odškodnění nemocí z povolání (revidovaná)
Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 4. června 1934 na svém osmnáctém zasedání,

rozhoduvši se přijmout některé návrhy týkající se částečné revize úmluvy o odškodňování nemocí z povolání přijaté konferencí na jejím sedmém zasedání, jež jsou pátým bodem jednacího pořadu zasedání, a majíc za to, že tyto návrhy mají mít formu mezinárodní úmluvy,
přijímá dne 21. června 1934 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o odškodnění pracovníků (nemoci z povolání)(revidovaná), 1934.
Článek 1
1. Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že v souladu s všeobecnými zásadami svého vnitrostátního zákonodárství o odškodňování pracovních úrazů poskytne odškodnění osobám stiženým nemocí z povolání nebo v případě smrti následkem takové nemoci, osobám na nich závislým.
2. Sazba tohoto odškodnění nebude nižší nežli sazba, kterou vnitrostátní zákonodárství stanoví pro škody z pracovních úrazů. Bez újmy tohoto ustanovení každý členský stát při stanovení podmínek, za nichž se podle vnitrostátního zákonodárství poskytuje odškodnění při uvedených nemocech, a při používání zákonodárství o odškodňování pracovních úrazů na tyto nemoci bude moci přijmout takové změny a úpravy, které považuje za účelné.
Článek 2
Každý členský stát Mezinárodní organizace práce, který ratifikuje tuto úmluvu, se zavazuje, že bude za nemoci z povolání považovat nemoci, jakož i otravy způsobené látkami uvedenými v níže uvedené tabulce, pokud tyto nemoci nebo otravy postihnou pracovníky zaměstnané v povoláních, výrobě nebo postupech, které jim ve zmíněné tabulce odpovídají, a jsou následkem práce v podniku, na nějž se vztahuje vnitrostátní zákonodárství.
TABULKA:
 
Seznam nemocí a jedovatých látek
Seznam odpovídajících povolání, průmyslových odvětví a postupů