Input:

407/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 407/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 24. října 2001,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 6 se za slovy „Armády České republiky” písmeno „a” nahrazuje čárkou a za slova „Policie České republiky” se vkládají slova „a Celní správy České republiky”.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.”.
3. V § 6 odst. 2 se za slovy „Armády České republiky” písmeno „a” nahrazuje čárkou a za slova „Policie České republiky” se vkládají slova „a Celní správy České republiky”.
4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.”.
5. V § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
„(8)  Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.
(9)  Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.”.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11.
6. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: „Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5b”.
Poznámka pod čarou č. 5b) zní:


5b § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.„.
„(12)  Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.”.
7. V § 8 se doplňuje odstavec 12, který zní:
8. V § 9 odst. 4 se ve větě první za slovo „posudkem” vkládají slova „, který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců”.
9. V § 12 odst. 2 se slova „zacházení s nimi” nahrazují slovy