Input:

403/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb. Garance

č. 403/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. září 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 480c odst. 1 občanského zákoníku, podle § 35b odst. 9 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 317/2001 Sb., a podle § 107 notářského řádu:
Čl. I
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., se mění takto:
1. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 15 zní:
㤠15
(1) Odměna notáře za zjištění, zda je nebo není v Centrální evidenci závětí evidována závěť, listina o vydědění, listina o odvolání závěti nebo listina o odvolání listiny o vydědění (dále jen „závěť“) nebo listina o ustanovení správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listina o správě dědictví“), a za zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví je obsažena v odměně notáře jako soudního komisaře.
(2) Provádí-li zjištění stavu a obsahu závěti nebo listiny o správě dědictví jiný notář15než soudní komisař, náleží mu za to odměna ve výši 250 Kč.


15§ 175d odst. 2 část věty za středníkem občanského soudního řádu.“.
2. Část šestá včetně nadpisu zní:
„ČÁST ŠESTÁ
ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ SPRÁVCE DĚDICTVÍ
HLAVA I
ODMĚNA SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 22
Základem odměny správce dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku13, k jehož správě byl správce dědictví ustanoven. Ustanovení § 12 odst. 2 platí obdobně.
§ 23
Pokud správce dědictví vykonává správu zůstavitelova majetku nebo jeho části po dobu čtyř měsíců, náleží mu odměna ve výši vypočtené podle § 13. Vykonává-li správu po dobu kratší nebo delší, odměna se poměrně sníží nebo zvýší.
§ 23a
Odměnu vypočtenou podle § 23 může soud přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 100 %, jestliže úkony správce dědictví při správě dědictví byly mimořádně obtížné nebo časově náročné.
HLAVA II
HOTOVÉ VÝDAJE SPRÁVCE DĚDICTVÍ
§ 24
(1) Správce dědictví má nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených při správě dědictví.
(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem16.“.
3. Část sedmá včetně nadpisu zní:
„ČÁST SEDMÁ
ODMĚNA A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY V SOUVISLOSTI S REJSTŘÍKEM ZÁSTAV
§