Input:

391/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Garance

č. 391/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena a) až n).
2. V § 2 písm. a) až c) se slova „podle písmene a)” zrušují.
3. V § 2 písm. c) se slova „specifickou ošetřovatelskou péčí péče podle písmene a) poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče (například ošetřovatelská péče poskytovaná při radiologických výkonech nebo při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy),” zrušují.
4. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)  specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče zejména při poskytování radiologických výkonů, zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy nebo neodkladné péče,”.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena e) až o).
5. V § 2 písm. g) se slova „zdravotní péči poskytované” nahrazují slovy „poskytování zdravotní péče”, slova „písmenu d)” se nahrazují slovy „písmenu c)”, slova „kde je nutná zvláštní příprava zdravotnického pracovníka prostřednictvím celoživotního vzdělávání1, včetně dlouhodobé přípravy podle dřívějších právních předpisů” se nahrazují slovy „ke kterým má zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti”.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
6. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n).
7. V § 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).
8. V § 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.
9. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:
„c)  provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů7, pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,”.
10. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda”.
11. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:
„g)  motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého