Input:

39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění účinném k 1.7.2021 Garance

č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění účinném k 1.7.2021
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2019
o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů
(zákon o realitním zprostředkování)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
190/2020 Sb.
(k 25.4.2020)
mění § 25 odst. 1; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 5 odst. 2 a § 6 odst. 3
249/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 23
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje některé podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  realitním zprostředkováním činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy,
b)  realitním zprostředkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitní zprostředkování,
c)  smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,
d)  realitní smlouvou smlouva o nabytí
1.  vlastnického práva k nemovité věci, nebo
2.  práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.
§ 3
(1)  Realitní zprostředkování zahrnuje vždy vyhledání toho, kdo má zájem o uzavření realitní smlouvy se zájemcem.
(2)  Realitní zprostředkování zahrnuje zpravidla
a)  poskytnutí inzertní služby,
b)  posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
c)  zpracování marketingu nemovité věci,
d)  zajištění prohlídky nemovité věci,
e)  obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
f)  zprostředkování poskytnutí právních služeb,
g)  zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.
§ 4
(1)  Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet
a)  úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy,
b)  zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením soudním exekutorem.
(2)  Na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, pokud
a)  smlouva o úschově je v písemné formě,
b)  účet u banky, zahraniční banky vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky nebo spořitelního a úvěrního družstva (dále jen „banka”), na kterém jsou uloženy peněžní prostředky, je
1.  zřízen pro každého uschovatele jako samostatný účet úschovy,
2.  veden na jméno realitního zprostředkovatele zapsaného ve veřejném rejstříku,
c)  informuje banku v souladu se zákonem o bankách o tom, že majitelem uschovaných peněžních prostředků je třetí osoba,
d)  o každé úschově učiní záznam v jím vedené evidenci úschov, která zahrnuje
1.  identifikační údaje o uschovateli a příjemci, a to pokud je uschovatel nebo příjemce fyzickou osobou všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo