Input:

37/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 37/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 3. února 2023,
kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. a vyhlášky č. 224/2022 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 73 a 73a” nahrazují slovy „§ 73, 73a, 73b a 73c”.
2. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství”.
3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)  skupinu B3, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují tepelnou energii nebo plyn domácnostem, zdravotnickým zařízením nebo zařízením sociálních služeb; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuce plynu,”.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).
4. V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze” nahrazují slovy „a krmiv”, za slovo „komunálního” se vkládají slova „a nebezpečného” a slova „zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb,” se zrušují.
5. V § 2 odst. 1 písm. i) se za text „630 MWh” vkládají slova „ , zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb”, slova „a tepla” se nahrazují slovy „a výroben tepla” a na konci textu písmene se doplňují slova „a dále odběrná místa zákazníků provozujících veřejné vodovody a kanalizace, pokud o jejich zařazení do skupiny F písemně požádá příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy Ministerstvo zemědělství; pro účely této vyhlášky se zdroje pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla považují za výrobny tepla”.
6. V § 2 odst. 7 a § 8 odst. 1 se za text „B2,” vkládá text „B3,”.
7. V § 2 odst. 3 se slova „o přepravě plynu, nebo distribuci plynu” nahrazují slovy „o poskytnutí služby přepravy