Input:

354/2019 Sb., Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění účinném k 1.1.2021 Garance

č. 354/2019 Sb., Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2019
o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
166/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 7, § 14, § 16, § 19, § 25, § 27, § 28, § 29, § 35, § 37, § 38; ruší § 22
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Obecná ustanovení o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
(1)  Výkonem tlumočnické činnosti se rozumí provádění tlumočnických úkonů před orgány veřejné moci nebo v souvislosti s právním jednáním ve formě notářského zápisu. Úkony a činnost, jejichž předmětem je přepis nebo překlad výstupů odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jsou posuzovány jako tlumočnická činnost.
(2)  Výkonem překladatelské činnosti se rozumí provádění překladatelských úkonů před orgány veřejné moci a vyhotovení úředně ověřeného překladu vyžadovaného podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy.
§ 2
Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti
(1)  Tlumočnickou činnost je oprávněn vykonávat soudní tlumočník (dále jen „tlumočník”).
(2)  Překladatelskou činnost je oprávněn vykonávat soudní překladatel (dále jen „překladatel”).
§ 3
(1)  Ustanovení tohoto zákona se použijí na tlumočení v českém znakovém jazyce a na komunikaci prostřednictvím dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob vycházejících z českého jazyka podle zákona upravujícího komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob.
(2)  Ustanovení o převodu z komunikačních systémů a do komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se vztahuje také na převod z komunikačních systémů a do komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob vycházejících z jiných znakových a mluvených jazyků.
(3)  Kde se dále v tomto zákoně hovoří o tlumočníkovi, tlumočnickém úkonu, tlumočnickém oprávnění a tlumočnické činnosti, rozumí se tím i překladatel, překladatelský úkon, překladatelské oprávnění a překladatelská činnost, není-li výslovně stanoveno jinak.
§ 4
(1)  Tlumočník je povinen vykonávat tlumočnickou činnost pouze v jazyce, pro který má oprávnění vykonávat tlumočnickou činnost, s odbornou péčí, nezávisle, nestranně, a ve sjednané nebo stanovené době.
(2)  Tlumočník vykonává tlumočnickou činnost osobně.
(3)  V případě potřeby je možné ustanovit osobě se sluchovým postižením 2 tlumočníky.
§ 5
Příslušnost
Ve věcech výkonu tlumočnické činnosti a ve věcech žádostí o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů (dále jen „seznam tlumočníků a překladatelů”) rozhoduje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”).
§ 6
Seznam jazyků
Seznam jazyků uveřejní ministerstvo na svých internetových stánkách.
ČÁST DRUHÁ
VÝKON TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI
HLAVA I
PODMÍNKY PRO VÝKON TLUMOČNICKÉ ČINNOSTI
§ 7
Podmínky pro výkon tlumočnické činnosti a slib tlumočníka a překladatele
(1)  Tlumočníkem může být fyzická osoba, která
a)  je odborně způsobilá k výkonu tlumočnické činnosti v daném jazyce, pro který má být zapsána,
b)  je bezúhonná,
c)  je plně svéprávná,
d)  nebyla v posledních 3 letech před podáním žádosti o zápis potrestána pokutou ve výši nejméně 100 000 Kč za přestupek podle § 37