Input:

347/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2022 Garance

č. 347/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. září 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
420/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší v čl. I bod 7
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb., a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb. a nařízení vlády č. 603/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „ , který není uveden v odstavci 2,” zrušují.
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
3. V § 6 odst. 1 a 3 se text „č. 4” nahrazuje textem „č. 3”.
4. V § 6a odst. 2 se slova „přílohách č. 2 a 3” nahrazují slovy „příloze č. 2”.
5. V příloze č. 1 bodě 6 se slova „z povolání”