Input:

34/2023 Sb., Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům Garance

č. 34/2023 Sb., Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
ZÁKON
ze dne 25. ledna 2023
o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům2) .
(2)  Tento zákon se nepoužije při mezinárodní spolupráci
a)  v trestních věcech a
b)  při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie3) .
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům vyšetřování vedené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
b)  podvodem podvod, úplatkářství nebo jiné protiprávní jednání poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii podle čl. 2 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013,
c)  dožádanou osobou
1.  banka,
2.  zahraniční banka, která vykonává svou činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky,
3.  spořitelní a úvěrní družstvo,
4.  instituce elektronických peněz, zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, zahraniční platební instituce a poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, kterým Česká národní banka přidělila kód platebního styku,
5.  držitel poštovní licence, jehož poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d)  peněžní transakcí
1.  platební transakce podle zákona upravujícího platební styk,
2.  vklad peněžních prostředků na jiný než platební účet podle zákona upravujícího platební styk nebo výběr peněžních prostředků z tohoto účtu,
3.  platba prováděná prostřednictvím šeků, směnek nebo cestovních šeků,
4.  platba prováděná prostřednictvím poštovních poukazů podle zákona upravujícího poštovní služby, nebo
5.  platba prováděná mezi dožádanými osobami na jejich vlastní účet.
§ 3
Příslušný orgán
Koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům zajišťuje v rámci výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 (dále jen „koordinační služba”) Ministerstvo financí.
§ 4
Pravomoci Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby
Ministerstvo financí v rámci výkonu koordinační služby
a)  poskytuje potřebnou součinnost při vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům nebo jeho činnosti směřující ke zjištění, zda došlo k podvodu,
b)  pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům nebo jeho činnosti směřující ke zjištění, zda došlo k podvodu, spolupracuje s dalšími orgány vykonávajícími působnost v oblasti veřejné správy na zajištění nezbytné dokumentace týkající se pomoci poskytnuté příjemci z fondů nebo nástrojů Evropské unie,
c)  opatřuje a předává pro potřeby vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům informace dostupné v centrální evidenci účtů a bezpečnostních schránek