Input:

306/2017 Sb., Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní Garance

č. 306/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. srpna 2017
o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 305/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění.
§ 2
Vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění
(1) Vzor zprávy podle zemí je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Pokyny k vyplnění zprávy podle zemí jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Pilný v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2017 Sb.
Vzor zprávy podle zemí
Tabulka 1: Souhrnné informace o nadnárodní skupině podniků ve vztahu k jednotlivým státům nebo jurisdikcím
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stát nebo jurisdikce
Jméno nadnárodní skupiny podniků:
Vykazované účetní období:
Použitá měna:
 
 
 
 
 
 
 
 
Nespřízněné podniky
Výnosy
 
 
 
 
 
 
 
 
Spřízněné podniky
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek hospodaření před zdaněním příjmů
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaplacená daň z příjmů
 
 
 
 
 
 
 
 
Splatná daň z příjmů
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní kapitál
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumulovaný výsledek hospodaření
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet zaměstnanců
 
 
 
 
 
 
 
 
Hmotná aktiva jiná než peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Tabulka 2: Informace o jednotlivých členských entitách nadnárodní skupiny podniků
 
 
 
 
Stát nebo jurisdikce
Jméno
nadnárodní skupiny podniků:
Vykazované účetní období:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Členská entita, která je z tohoto státu nebo jurisdikce
 
 
 
 
 
 
Stát nebo jurisdikce založení nebo zapsání do rejstříku, pokud se liší od státu nebo jurisdikce, ze kterých je členská entita
 
 
 
 
 
 
Výzkum a vývoj
Povaha hlavního podnikání nebo jiné hlavní činnosti entity
 
 
 
 
 
 
Držba nebo správa duševního vlastnictví
 
 
 
 
 
 
Nákup nebo zásobování
 
 
 
 
 
 
Výroba nebo produkce
 
 
 
 
 
 
Prodej, marketing nebo distribuce
 
 
 
 
 
 
Služby správní, řídící nebo podpůrné
 
 
 
 
 
 
Poskytování služeb nezávislým podnikům
 
 
 
 
 
 
Financování uvnitř skupiny
 
 
 
 
 
 
Regulované finanční služby
 
 
 
 
 
 
Pojištění
 
 
 
 
 
 
Držba podílů nebo jiných kapitálových nástrojů
 
 
 
 
 
 
Neaktivní
 
 
 
 
 
 
Jiné
Tabulka 3: Doplňující informace
 
Jméno nadnárodní skupiny podniků:
Vykazované účetní období:
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2017 Sb.
Pokyny k vyplnění zprávy podle zemí
I. Obecné pokyny
1. Účel
Zpráva podle zemí je používána k podávání některých souhrnných informací o nadnárodní skupině podniků a informací o jednotlivých členských entitách této skupiny.
2. Pobočka členské entity nadnárodní skupiny podniků
2.1 Pobočkou členské entity nadnárodní skupiny podniků se pro účely této vyhlášky rozumí část členské entity této skupiny, prostřednictvím které tato členská entita vykonává činnost ve stálé provozovně na území státu nebo jurisdikce, ze kterých tato členská entita není, považující se