Input:

303/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 303/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 2. srpna 2000,
kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
„a)  vozidla jednostopá, sněžné skútry, vozidla se třemi koly, vozidla se čtyřmi koly mající charakter konstrukce motocyklu a nepřevyšující pohotovostní hmotnost 400 kg a s maximálním čistým výkonem motoru, který nepřevyšuje 15 kW, a jejich přípojná vozidla,”.
2. V § 3 odst. 1 se písmena j) a k) zrušují a doplňuje se písmeno ch), které zní:
„ch)  vozidla na elektrický pohon.”.
3. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují.
4. V § 6 se doplňují odstavce 6, 7, 8, 9 a 10, které znějí:
„(6)  U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně Euro 2 stanovené předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/EHS, směrnice 96/1/ES), Evropské hospodářské komise OSN 83-03 B, C (směrnice 94/12/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/44/ES, směrnice 96/69/ES), se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5.