Input:

29/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2012 Garance

č. 29/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2012
ZÁKON
ze dne 30. ledna 2007,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se mění takto:
1. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
„s)  intervenční centra.”.
2. V § 60 odst. 1 se věty druhá a třetí zrušují.
3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:
㤠60a
Intervenční centra
(1)  Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu26je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
(2)  Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a)  sociálně terapeutické činnosti,
b)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3)  Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti:
a)  poskytnutí ubytování,
b)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
(4)  Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.”.
4. V § 72 se tečka za písmenem l) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m)  sociální služby intervenčních center (§