Input:

289/2005 Sb., Zákon o Vojenském zpravodajství, ve znění účinném k 6.9.2019 Garance

č. 289/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. června 2005
o Vojenském zpravodajství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 15 vkládá odst. 3
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena; viz zákon č. 306/2009 Sb.
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění § 22 odst. 3
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 9 odst. 5
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16 a § 21 odst. 3
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 2
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 21 odst. 2
205/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění § 10, § 13, § 14 a § 22
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky.
(2) Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis1) .
ČÁST DRUHÁ
POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
§ 2
Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kterými jsou vojáci z povolání a vojáci v záloze povolaní k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství, a zaměstnanci zařazení ve Vojenském zpravodajství2a) , kteří se na plnění úkolů Vojenského zpravodajství podílejí v rozsahu, který určuje statut Vojenského zpravodajství2b) .
§ 3
Příslušníci Vojenského zpravodajství jsou při plnění svých úkolů povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.
§ 4
Příslušníci Vojenského zpravodajství prokazují svou příslušnost k Vojenskému zpravodajství služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením „Vojenské zpravodajství“.
§ 5
Příslušníci Vojenského zpravodajství ve služebním poměru vojáka z povolání jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případě nutné obrany nebo krajní nouze3) .
ČÁST TŘETÍ
SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 6
Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí zpravodajské prostředky a využívání osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství.
HLAVA I
ZPRAVODAJSKÉ PROSTŘEDKY
§ 7
(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno v oboru své působnosti používat zpravodajské prostředky, kterými jsou
a) zpravodajská technika,
b) krycí doklady,
c) krycí prostředky,
d) sledování osob a věcí.
(2) Vojenské zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a odcizením.
§ 8
Zpravodajská technika
(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je jimi zasahováno do základních práv a svobod při
a) vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,
b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního nebo jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,
c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,
d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci působnosti Vojenského zpravodajství,
e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.
(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do základních práv a svobod, není
a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup