Input:

288/1990 Sb., Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky Garance

č. 288/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 10. července 1990
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) ministerstvo zemědělství,
d) ministerstvo státní kontroly.
(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,
b) ministerstvo zemědělství a výživy,
c) ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,
d) Výbor lidové kontroly České republiky,
e) Český geologický úřad.
(3) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,
d) z ministerstva zemědělství a výživy
1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí,
2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,
e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu
1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu,
2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí,
3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,
f) z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,
g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,
h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.
(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona
a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,
c) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,
d) z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,
e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,
f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,
g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,
h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.
(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy