Input:

265/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 265/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. července 2011,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb. a zákona č. 402/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Pokud výbor po projednání věci nepřijme usnesení podle odstavce 1, vyhotoví předseda výboru záznam o jednání výboru, ve kterém informuje o projednání věci výborem. Záznam podepisuje předseda, určený zpravodaj výboru a ověřovatel výboru.”.
2. V § 43 odst. 1 se ve větě druhé za slova „přijatých usnesení” vkládají slova „ , popřípadě záznamů o jednání výboru”.
3. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Poslanec může podat návrh písemně, pokud v rozpravě odkáže na stejnopis návrhu zveřejněný v elektronické podobě a současně předá návrh v listinné podobě zpravodaji a předsedajícímu.”.
4. § 67 zní:
㤠67
Kdykoli o to požádají, udělí se slovo
a)  prezidentu republiky,
b)  členovi vlády,
c)  předsedovi a místopředsedům Sněmovny,
d)  předsedovi poslaneckého klubu,
e)  poslanci, který je předsedou politické strany nebo politického hnutí, k nimž příslušejí poslanci, kteří jsou členy poslaneckého klubu ustaveného na začátku volebního období (§ 77 odst. 1 a 5).”.
5. V § 68 odst. 5 se věta první zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; v takovém případě Sněmovna též rozhodne, zda má být Těsnopisecká zpráva zveřejněna, a stanoví rozsah a způsob zveřejnění”.
6. V § 72 odst. 4 se slova „nebylo poslancům předáno jeho písemné vyhotovení” nahrazují slovy „nebyl podán písemně”.
7. V § 76 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Informace o výsledku hlasování se zveřejní v elektronické podobě.”.
8. V § 86 odst. 2 větě první se slova „se předkládá písemně a” zrušují a věta druhá se zrušuje.
9. V § 87 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Návrh zákona se doručí všem poslancům.”.
10. V § 87 odst. 2 se ve větě druhé slova „požádá ji” nahrazují slovy „předseda Sněmovny ji požádá”.
11. V § 91 odst. 4 se slova „ , a to i písemně” zrušují.
12. V § 92 odstavec 2 zní:
„(2)  Usnesení výboru, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona.”.
13. V § 94 odstavec 2 zní:
„(2)  Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem poslancům.”.
14. V § 95 odst. 1 větě první se za slova „po doručení” vkládají slova „souhrnu podaných”.
15. V § 97 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě”.
16. V § 97