Input:

249/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 249/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 5. června 2008,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 131/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 28 odst. 1 se slova „umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření” nahrazují slovy „navrhne místo, ve kterém umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření”.
2. V § 28 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)  Rostlinolékařská správa provede šetření podle odstavce 1 toliko v místě, které splňuje minimální požadavky na technické vybavení stanovené prováděcím právním předpisem. K provedení šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů, stanoví rostlinolékařská správa místa provádění šetření a provozní režim těchto míst a zveřejní je ve Věstníku. Za vysokou míru rizika se považuje schopnost škodlivých organismů nevyvolávat viditelné příznaky napadení (dále jen „skryté napadení”). Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a škodlivé organismy, způsobující na nich skryté napadení, stanoví prováděcí právní předpis.”.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.
3. § 43 včetně nadpisu zní:
㤠43
Kontrola přípravků
(1)  Kontrolou přípravků se rozumí kontrola dodržování podmínek, požadavků a povinností stanovených tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a rozhodnutími rostlinolékařské správy fyzickým a právnickým osobám a týkajících se přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na trh, skladování a používání.
(2)  Kontrolou přípravků se rovněž rozumí jejich laboratorní vyšetření, ověřující zda složení přípravku, jeho chemické, fyzikální a technické vlastnosti, případně biologické vlastnosti (jde-li o přípravek obsahující mikroorganismy) jsou v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci, včetně údajů v podkladech, na jejichž základě bylo rozhodnutí o registraci vydáno.
(3)  Používáním přípravku se rozumí všechny činnosti, které přímo směřují k jeho aplikaci, zejména příruční nebo přechodné skladování mimo uvádění na trh, bezprostřední zacházení s přípravkem, jeho ředění, míchání a samotná aplikace pomocí mechanizačního prostředku.
(4)  Kontrole podléhá i výroba, přebalování a opětovné označování přípravků (§ 42), pokud tato činnost směřuje k uvádění přípravků na trh.
(5)  Při zjištění nedostatků je rostlinolékařská správa oprávněna vydat opatření podle § 75 nebo § 76 odst. 1 písm. f); na skutečnosti, které byly důvodem k vydání těchto opatření, se nevztahuje povinnost mlčenlivosti podle správního řádu11.
(6)  Vzorky spotřebitelského balení s přípravkem v nezbytném množství pro