Input:

23/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 23/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 20. ledna 2015,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.“.
2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Na pozemek, který je součástí jednotky, se pro účely daně z nemovitých věcí hledí jako na nemovitou věc, jejímž vlastníkem je ten, kdo vlastní jednotku.“.
3. V § 3 odst. 4 se slova „ , nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené“ zrušují.
4. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „celek s budovou nebo“ nahrazují slovy „celek se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou“ a slova „ , dále s budovou nebo jednotkou“ se nahrazují slovem „nebo“.
5. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova „s budovou nebo“ nahrazují slovy „se zdanitelnou stavbou, která je budovou, nebo se zdanitelnou“.
6. V § 4 odst. 1 písm. g) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“ a na konci textu bodu 6 se doplňují slova „nebo v rozhodnutí o registraci“.
7. V § 4 odst. 1 písm. h) úvodní části ustanovení se za slovo „nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“.
8. V § 4 odst. 1 písm. o) se slovo „rozhodnutím“ nahrazuje slovy „kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem“.
9. V § 4 odst. 1 písm. v) se slova „území16dnebo v zastavitelné ploše16d“ nahrazují slovy „území podle stavebního zákona nebo v zastavitelné ploše podle stavebního zákona“.
Poznámka pod čarou č. 16d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
10. V § 4 odst. 2 se za slova „stavbou nebo“ vkládá slovo „zdanitelnou“ a za slova „stavby nebo“ se vkládá slovo „zdanitelné“.
11. V § 4 odst. 3 se slovo „využívány“ nahrazuje slovem „užívány“.
12. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a t)