Input:

221/2021 Sb., Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) Garance

č. 221/2021 Sb., Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
ZÁKON
ze dne 25. května 2021
o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při její podpoře.
§ 2
Zahrádkářská činnost
Zahrádkářskou činností se rozumí veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úprava. Zahrádkářská činnost se podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu, přispívá k zadržování vody, zmírnění dopadu klimatických změn a podporuje druhovou rozmanitost v krajině, má výchovný a estetický aspekt pro utváření vztahu k přírodě mladé generace. Podílí se na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajinného rázu.
§ 3
Veřejná prospěšnost zahrádkářské činnosti
Zahrádkářským spolkem je veřejně prospěšný spolek1) , který vykonává zahrádkářskou činnost podle tohoto zákona prostřednictvím svých členů zpravidla v zahrádkářské osadě v souladu se svými stanovami a přispívá svou činností k dosahování obecného blaha (dále jen „spolek”). Tím není dotčeno ustanovení § 146 občanského zákoníku.
§ 4
Kulturní hodnoty zahrádkářské činnosti a jejich zachování
Tradiční pěstování v České republice nepůvodních rostlinných druhů, specifikovaných v § 2 a 3, je součástí životního stylu pěstitelů a má nesporný celospolečenský význam. Vytvořené kolekce rostlin patří mezi kulturní hodnoty vytvořené na území České republiky ze soukromých zdrojů, které je potřeba chránit pro budoucí generace. Existuje nadnárodní celospolečenský zájem na zachování genetických zdrojů. Pěstování rostlin tohoto charakteru je společensky odůvodněné. Rostliny nepůvodních rostlinných druhů jsou vždy považovány za kulturní, uměle pěstované rostliny bez nutnosti prokazovat v České republice jejich původ.
§ 5
Zahrádkářská osada
Zahrádkářskou osadou je pozemek nebo více pozemků v užívání nebo požívání spolku, které umožňuje jejich individuální užívání nebo požívání alespoň 3 členy tohoto spolku.
§ 6
Smlouva o pachtu nebo nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost
(1)  Na pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost se použijí ustanovení občanského zákoníku o pachtu, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak. Ustanovení občanského zákoníku o zemědělském pachtu se nepoužijí.
(2)  Pachtovní smlouva vyžaduje písemnou formu a obsahuje
a)  uvedení předmětu a účelu pachtu, kterým je zahrádkářská činnost,
b)  sjednání výše a splatnosti pachtovného,
c)  uvedení doby, na kterou se pacht sjednává.
(3)  Spolku lze pozemek pro zahrádkářskou činnost propachtovat pouze na dobu určitou, a to nejméně na dobu 2 let. Je-li propachtovatelem obec nebo stát, lze pacht ujednat nejméně na dobu 10 let.
(4)  Je-li smlouva uzavřena v rozporu s odstavcem 3, platí za ujednanou doba trvání pachtu uvedená v odstavci 3.
(5)  Uplynutím ujednané doby pacht nezanikne, pokud propachtovatel nebo pachtýř nejméně 3 měsíce před uplynutím ujednané doby