Input:

2/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony Garance

č. 2/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o azylu
Čl. I
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), se mění takto:
1. V § 1 písm. c) se slova „účastníků řízení o udělení azylu nebo o odnětí azylu a azylantů“ nahrazují slovy „žadatele o udělení azylu a azylanta“.
2. V § 2 odst. 2 se zrušuje označení písmene a), čárka za slovem „§ 91“ se nahrazuje tečkou a zrušuje se slovo „nebo“ a písmeno b).
3. V části první hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2), 3) a 4) zní:
„HLAVA II
PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL, VSTUPNÍ VÍZUM A DOPRAVA CIZINCE DO AZYLOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Prohlášení o úmyslu požádat o azyl
§ 3
(1) Prohlášením o úmyslu požádat o azyl (dále jen „prohlášení o azylu“) se rozumí projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním.
(2) Prohlášení o azylu lze učinit písemně nebo ústně do protokolu.
§ 3a
Cizinec je oprávněn učinit prohlášení o azylu
a) policii
1. na hraničním přechodu,2
2. v přijímacím středisku,
3. na odboru cizinecké a pohraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo
4. v zařízení pro zajištění cizinců,3anebo
b) ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo vykonává vazbu anebo trest odnětí svobody.
§ 3b
(1) Oprávnění cizince učinit prohlášení o azylu v zařízení pro zajištění cizinců3zaniká uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o udělení azylu na území a důsledcích spojených s uplynutím této lhůty.
(2) Policie informuje cizince v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět. Policie o tomto úkonu pořídí záznam, který podepíše cizinec a ten, kdo záznam pořídil. Odmítne-li cizinec podpis nebo nemůže-li psát, uvede se tato skutečnost v záznamu.
§ 3c
(1) Na cizince, jenž učinil prohlášení o azylu, se pro účely poskytování zdravotní péče (§ 88) a bezplatného poskytování ubytování, stravy a jiných služeb [§ 42 odst. 1 písm. a)] hledí jako na žadatele o udělení azylu
a) po dobu, kdy je oprávněn k pobytu na území na základě vstupního víza,
b) po dobu 5 dnů od doby prohlášení o azylu v případech, kdy mu není vstupní vízum uděleno,
c) od doby prohlášení o azylu učiněného v průběhu hospitalizace nebo výkonu vazby anebo trestu odnětí svobody do doby, kdy je povinen dostavit se do přijímacího střediska.
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 nelze ukončit pobyt cizince na území na základě úředního rozhodnutí.
Vstupní vízum
§ 3d
(1) Vstupní vízum se udělí cizinci, jenž učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu, v přijímacím středisku nebo na odboru cizinecké a pohraniční policie a prokázal svou totožnost cestovním dokladem nebo jí osvědčil čestným prohlášením.
(2) Vstupní vízum uděluje policie.