Input:

187/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Garance

č. 187/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ZÁKON
ze dne 28. července 1999,
kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:
„(3)  V čele Úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje1prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát.


1 § 27 odst. 4 zákoníku práce.”.
2. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:
„(4)  S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
(5)  Funkční období předsedy Úřadu je 6 let.
(6)  Prezident republiky může odvolat předsedu Úřadu na návrh vlády. Předseda Úřadu se může této funkce vzdát.
(7)  Výkon funkce předsedy Úřadu končí
a)  dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného odvolání z