Input:

178/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 178/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 18. června 2019,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu
Čl. I
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Předmět úpravy
Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.”.
2. § 1a včetně nadpisu zní:
㤠1a
Priority v oblasti sportu
(1)  Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.
(2)  Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.”.
3. § 3 a 3a včetně nadpisů znějí:
㤠3
Národní sportovní agentura
(1)  Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura”).
(2)  Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3)  Sídlem Agentury je Praha.
(4)  V čele Agentury stojí předseda Agentury.
§ 3a
Předseda Agentury
(1)  Předsedu Agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.
(2)  Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury může být jmenován opětovně.
(3)  S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se nepoužije.
(4)  Předsedou Agentury může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která
a)  je státním občanem České republiky,
b)  dosáhla věku 30 let,
c)  je plně svéprávná,
d)  je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
e)  má zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu minimálně 5 let.
(5)  Vláda odvolá předsedu Agentury z funkce, jestliže
a)  nastal některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho funkce podle odstavce 3 nebo podle jiného právního předpisu,
b)  přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle odstavce 4,
c)  porušil své povinnosti vyplývající z jeho