Input:

169/1999 Sb., Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.10.2020 Garance

č. 169/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 1999
o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
359/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
ruší část čtvrtou (změna zákona č. 114/1988 Sb.)
3/2002 Sb.
(k 7.1.2002)
mění § 20 odst. 3
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 61 odst. 9 nahrazuje slova „okresního úřadu“
218/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 1 doplňuje odst. 3, v § 65 odst. 2 nahrazuje slova
52/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění (30 novelizačních bodů)
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 35 odst. 3 nahrazuje slova
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 20 odst. 9 nahrazuje slova
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
346/2007 Sb.
(k 5.1.2008)
v § 30 mění odst. 4 a vkládá odst. 5
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 69 odst. 1 písm. b)
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 78 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 1, § 7 písm. f), § 59 odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 33 odst. 3
nález ÚS
341/2010 Sb.
(k 30.6.2011)
ruší v § 76 odst. 6
181/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 25, § 52
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 5 odst. 2, § 16 odst. 5, § 19 odst. 2, § 25 odst. 4, § 27 odst. 3, § 28 odst. 2 písm. k), § 36, § 49 odst. 2, § 56 odst. 3, § 57, § 79
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 33 odst. 2
276/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 91 novelizačních bodů
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
vkládá v § 55 odst. 3
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 28 odst. 2 a § 33 odst. 3
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 28 odst. 3 písm. d)
58/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
165/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění § 7, § 24, § 27, § 36, § 66, § 67; vkládá § 67a a § 67b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY
HLAVA I
Díl 1
Obecná ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic.
(2) Účelem výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.
(3) Výkonem trestu se podle tohoto zákona rozumí též výkon trestního opatření odnětí svobody uloženého mladistvému; jeho výkonem se sleduje dosažení účelu stanoveného zákonem o soudnictví ve věcech mládeže.
(4) Mladistvým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která v době spáchání provinění dovršila patnáctý a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.
§ 2
Hlavní zásady výkonu trestu
(1) Trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti.
(2) S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem.
§ 3
Orgán zajišťující výkon trestu
(1) Střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené podmínky výkonu trestu zajišťuje Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).
(2) Vězeňská služba je oprávněna odsouzeným vydávat pokyny a příkazy a používat vůči nim jen taková omezení a donucovací prostředky, které připouští zvláštní zákon.1)
(3) Povinnosti a oprávnění příslušníka Vězeňské služby stanoví zvláštní zákon1) . Pokyny a příkazy v rozsahu stanoveném tímto zákonem jsou oprávněni vydávat vedle příslušníků Vězeňské služby i zaměstnanci Vězeňské služby.
(4) Zaměstnancem Vězeňské služby se pro účely tohoto zákona rozumí jak zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce ve Vězeňské službě, tak příslušník Vězeňské služby.
§ 4
Poradní komise
(1) K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu a k ochraně práv odsouzených, zřídí ředitel věznice poradní komisi (dále jen „komise“) z odborníků, kteří zejména působí v oblasti práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování, kteří se mohou spolupodílet na naplňování účelu trestu nebo kteří se mohou podílet na zajištění začlenění odsouzeného po výkonu trestu do společnosti nebo na zajištění jeho léčby. Členem komise nemůže být zaměstnanec Vězeňské služby.
(2) Členy komise jmenuje s jejich souhlasem ministr spravedlnosti (dále jen „ministr“) na návrh ředitele věznice na dobu čtyř let, a to i opakovaně. Ředitel věznice ministrovi podává návrhy na jmenování