Input:

162/1992 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb., ve znění účinném k 1.1.2006 Garance

č. 162/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. března 1992
o působnosti orgánů České republiky, při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 3, § 5 a § 8, nové znění § 6 a § 9
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 8
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku
§ 1
Ústředním orgánem státní správy České republiky, u něhož se uplatňuje nárok podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. (dále jen „zákon“), je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
K uplatnění nároku na vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku připojí povinná osoba1) doklad o výši kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku a doklad o vydání věci oprávněné osobě.
§ 3
(1) Při vyřizování uplatněného nároku poskytují krajské úřady, obecní úřady, katastrální úřad a archivy ministerstvu potřebnou součinnost.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny provést požadované šetření a předložit spisy stanovené v dožádání ministerstva. dožádání jsou povinny vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení, pokud ministerstvo nestanoví lhůtu delší.
§ 4
Pro zajištění peněžní částky, kterou je oprávněná osoba povinná uhradit podle § 10 odst. 3 zákona, vázne na vydané věci zástavní právo.
Uplatnění nároku České republiky na vydání věci
§ 5
(1) Pro uplatnění nároku České republiky na vydání věci podle § 23a zákona je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech