Input:

154/1994 Sb., Zákon o bezpečnostní informační službě, ve znění účinném k 6.9.2019 Garance

č. 154/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. července 1994
o Bezpečnostní informační službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (12 novelizačních bodů)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2 a § 148; též ruší § 3 a § 22 až 146a
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 13 vkládá nový odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 46 odst. 3 a pozn. č.14
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění slova v § 16 odst. 5
290/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění § 8, vkládá § 8a, mění poznámky 3) a 4), mění § 10, v § 19 odst. 3 vkládá písm. c)
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v § 40 odst. 1 mění písm. d), vkládá § 124a až 124c
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá nový § 14a
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
mění § 19 odst. 3
273/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 8a
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 17
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 18 odst. 3
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 13 odst. 3
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 18 odst. 2
205/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění § 10, § 13, § 19 a vkládá § 13a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Zřizuje se Bezpečnostní informační služba jako ozbrojená zpravodajská služba České republiky
(2) Postavení a působnost Bezpečnostní informační služby a její spolupráci s ostatními zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní zákon.1)
ČÁST DRUHÁ
POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ, SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ, EVIDENCE VEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBOU A NÁHRADA ŠKODY
HLAVA PRVNÍ
POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ
§ 2
(1) Úkoly Bezpečnostní informační služby plní příslušníci Bezpečnostní informační služby (dále jen „příslušníci“).
(2) Příslušníci jsou povinni při plnění úkolů dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní, jakož i toho, aby osobám v souvislosti s jejich činností nevznikla škoda nebo jiná nepřiměřená újma.
§ 3
(zrušen zák. č. 362/2003 Sb. v platném znění k 1.1.2007)
§ 4
Příslušníci prokazují svoji příslušnost k Bezpečnostní informační službě služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením: „Bezpečnostní informační služba“.
§ 5
Příslušníci jsou oprávněni držet a nosit služební střelnou zbraň a použít ji v případech nutné obrany nebo krajní nouze.2)
HLAVA DRUHÁ
SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
§ 6
Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí zpravodajské prostředky a využívání služeb osob jednajících ve prospěch Bezpečnostní informační služby.
Oddíl první
Zpravodajské prostředky
§ 7
(1) Bezpečnostní informační služba je oprávněna v oboru své působnosti používat zpravodajské prostředky, kterými jsou
a) zpravodajská technika,
b) krycí prostředky a krycí doklady,
c) sledování.
(2) Bezpečnostní informační služba je povinna zabezpečit ochranu zpravodajských prostředků před vyzrazením, zneužitím, poškozením, zničením, ztrátou a odcizením.
§ 8
Zpravodajská technika
(1) Zpravodajskou technikou se pro účely tohoto zákona rozumějí technické prostředky a zařízení, zejména elektronické, fototechnické, chemické, fyzikálně-chemické, radiotechnické, optické, mechanické anebo jejich soubory, používané utajovaným způsobem, pokud je při něm zasahováno do základních práv a svobod občanů při
a) vyhledávání, otevírání, zkoumání nebo vyhodnocování dopravovaných zásilek,
b) odposlouchávání, popřípadě zaznamenávání telekomunikačního, radiokomunikačního a jiného obdobného provozu, popřípadě zjišťování údajů o tomto provozu,
c) pořizování obrazových, zvukových nebo jiných záznamů,
d) vyhledávání použití technických prostředků, které by mohly znemožnit nebo znesnadnit plnění úkolů v rámci Bezpečnostní informační služby,
e) identifikaci osob nebo předmětů, popřípadě při zjišťování jejich pohybu za použití zabezpečovací a nástrahové techniky.
(2) Použitím zpravodajské techniky, pokud jím není zasahováno do
základních práv a svobod občanů, není
a) zachycování, poslech, monitorování a vyhodnocování informací, které jsou šířeny způsobem, jenž k nim umožňuje přístup předem neurčeného okruhu osob,
b) pořizování obrazových nebo zvukových záznamů,
c) používání zabezpečovací a nástrahové techniky,
d) monitorování telekomunikačního, radiokomunikačního nebo