Input:

151/2002 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního, ve znění účinném k 1.1.2014 Garance

č. 151/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část dvacátou
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
ruší část dvanáctou
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část čtrnáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část šestnáctou a sedmnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části osmou a dvacátou druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. I
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se mění takto:
1. V § 8 se za slova „Nejvyšší soud,“ vkládají slova „Nejvyšší správní soud,“.
2. V § 14 odst. 1 se za slova „pravomoci soudů“ vkládají slova „v občanském soudním řízení a v trestním řízení“.
3. V § 14 odst. 3 se za slova „rozhodnutí soudů“ vkládají slova „v občanském soudním řízení a v trestním řízení“.
4. V § 25 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
5. V § 32 se na konci odstavce 1 doplňují tato slova: „ ; jde-li o pravomocná rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, podává podněty k přijetí stanoviska Nejvyššímu správnímu soudu“.
6. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňují tato slova: „ ; obdobně postupuje, je-li o vyjádření požádán před přijetím stanoviska Nejvyšším správním soudem“.
7. V § 33 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
8. V § 67 odst. 1 větě první se na konci doplňují tato slova: „ , nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak“.
9. V § 72 odst. 2 se slova „Podle odstavce 1 lze“ nahrazují slovy „Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, lze podle odstavce 1“.
10. V § 73 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.“.
11. V § 73 odstavec 2 zní:
„(2) Není-li stanoveno jinak, platí pro řízení a rozhodnutí přiměřeně ustanovení správního řádu.“.
12. V § 73 odst. 3 se za slova „Nejvyššímu soudu“ vkládají slova „nebo k Nejvyššímu správnímu soudu“.
13. V § 110 odst. 3 se za slova „Nejvyššího soudu“ vkládají slova „anebo Nejvyššího správního soudu“.
14. V § 117 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Za stejných podmínek umožní ministerstvo vykonat odbornou justiční zkoušku soudci Ústavního soudu a dále asistentovi soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, pokud vykonával právní praxi podle § 110 alespoň 3 roky.“.
15. V § 129 se na konci odstavce 3 doplňují tato slova: „nebo Nejvyšší správní soud“.
16. V § 134 odst. 2 se za slova „k Nejvyššímu soudu“ vkládají slova „anebo k Nejvyššímu správnímu soudu“.
17. V § 135 odst. 1 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) předseda Nejvyššího správního soudu, jde-li o soudce Nejvyššího správního soudu.“.
18. V § 136 odst. 1 písm. b) se za slova „a stanovisek“ vkládají slova „ , Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu“.
19. V § 139 odstavec 6 zní:
„(6) Rada pro oblast správního soudnictví má 9 členů a tvoří ji 3 soudci zvolení soudci Nejvyššího správního soudu z jejich řad, 2 soudci určení losem ze soudců navržených soudci krajských soudů, advokát navržený Českou advokátní komorou a 3 odborníci z oborů správního práva navržení děkany právnických fakult vysokých škol se sídlem v České republice.“.
20. V § 139 odst. 7 se za slova „zvolení