Input:

122/2015 Sb., Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění účinném k 31.12.2019 Garance

č. 122/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. května 2015
o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
362/2019 Sb.
(k 31.12.2019)
mění § 20 odst. 1
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DRUHY A VZORY SLUŽEBNÍCH STEJNOKROJŮ
§ 1
Druhy a součásti služebních stejnokrojů
(1) Služebními stejnokroji Policie České republiky (dále jen „policie“) jsou
a) společenský stejnokroj 92,
b) služební stejnokroj 15,
c) služebně-pracovní stejnokroj 92,
d) stejnokroj hradní policie.
(2) Součástí služebních stejnokrojů policie (dále jen „stejnokroj“) jsou doplňky stejnokrojů a hodnostní označení1) .
(3) Vzory stejnokrojů jsou vyobrazeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Doplňky stejnokrojů
(1) Doplňky stejnokrojů jsou stejnokrojové knoflíky, lemovky, lampasy, výšivky, odznaky na čepici, rozlišovací odznaky a zvýrazňující, identifikační a ozdobné doplňky.
(2) Stejnokroje mohou být doplněny znakem příslušnosti k útvaru, službě, odbornosti nebo stupni řízení.
§ 3
Hodnostní označení
(1) Na společenském stejnokroji 92, služebním stejnokroji 15 a služebně-pracovním stejnokroji 92 je hodnostní označení umístěno na náramenících nebo na podložce pro hodnostní označení příslušných součástek stejnokroje.
(2) Na stejnokroji hradní policie je hodnostní označení umístěno na rukávech nebo náramenících příslušných součástek stejnokroje.
(3) Hodnostní označení může být umístěno i na pokrývce hlavy.
ČÁST DRUHÁ
VNĚJŠÍ OZNAČENÍ POLICIE
§ 4
Způsob vnějšího označení policie
(1) Vnějším označením policie je
a) rukávový znak policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „POLICIE“ v bílém orámování na podkladu tmavomodré barvy,
b) nápis „POLICIE“, který tvoří
1. černá písmena na bílém podkladu,
2. bílá písmena na modrém podkladu,
3. žlutá písmena na tmavém podkladu, nebo
4. stříbřitá tmavě lemovaná písmena,
c) nápis „HRADNÍ POLICIE“, který tvoří bílá písmena ve světlemodrém orámování na tmavém podkladu,
d) symbol policie, který tvoří kruhový znak s osmicípou hvězdou, na jehož obvodovém okraji jsou slova „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“,
e) identifikační číslo, které tvoří
1. plastické provedení symbolu policie, na jehož dolním okraji je šestimístné číslo,
2. žluté nebo stříbřité šestimístné číslo na tmavém podkladu, nebo
3. dvojmístné nebo trojmístné číslo na kruhové podložce,
f) látkový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,
g) kovový znak hradní policie se slovy „SEMPER FIDELIS“,
h) znak ochranné služby, který je kruhový s vyobrazením dvouocasého lva a s textem „OCHRANNÁ SLUŽBA POLICIE ČR“ po obvodu,
i) označení pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních, které má podobu státní vlajky České republiky a nápisu „CZECH REPUBLIC“,
j) rukávová páska „POLICIE“, která je