Input:

117/2007 Sb., Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění účinném k 15.4.2012 Garance

č. 117/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2007
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
231/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění 14 novelizačních bodů včetně příloh
267/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění přílohy; nové přechodné ustanovení
53/2011 Sb.
(k 15.3.2011)
mění § 1 odst. 2, § 7 odst. 1, § 10, § 26 a přílohu č. 1; vkládá novou část devátou
53/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
v příloze č. 1 bodu 6 nabývají účinnosti přístupové kódy k síti 702 až 719
124/2012 Sb.
(k 15.4.2012)
mění, včetně příloh
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 29 odst. 4 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se stanoví číslovací plány veřejných telefonních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů veřejných komunikačních sítí se signalizačním systémem č. 7, čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet a číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv.
(2) Číslovací plány podle odstavce 1 obsahují pravidla pro tvorbu a využívání čísel, kódů, identifikátorů, adres a jmen pro adresování a číslování koncových bodů veřejných komunikačních sítí určených pro přístup ke službám elektronických komunikací a k neveřejným komunikačním sítím a dále pravidla pro tvorbu a využívání čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) číslem posloupnost číslic stanoveného počtu,
b) kódem definovaná část čísla, definovaná posloupnost číslic, binární číslo nebo hexadecimální číslo,
c) identifikátorem posloupnost číslic,
d) jménem posloupnost znaků v adrese systému zprostředkování zpráv,
e) adresou
1. číslo,
2. posloupnost kódu a čísla,
3. posloupnost znaku, kódu a čísla,
4. jméno, nebo
5. posloupnost jmen,
f) sítí ISDN digitální síť integrovaných služeb,
g) evropským harmonizovaným číslem jednotné telefonní číslo stanovené právním předpisem Evropské unie.
ČÁST DRUHÁ
ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍ
§ 3
Číslovací plán veřejných telefonních sítí stanovuje číslování služeb, adresy koncových bodů veřejných telefonních sítí a koncových bodů veřejných komunikačních sítí, určených pro přenos hlasu podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)03 a doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04 mezinárodní organizace CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et des Télécommunications) - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ. Telefonním číslem podle tohoto číslovacího plánu se rozumí národní (významové) číslo v národním formátu podle doporučení CEPT/ECTRA REC(98)04.
§ 4
Mezinárodní číslo
(1) Mezinárodní číslo, stanovené podle doporučení Mezinárodní telekomunikační unie ITU-T E.164, určuje mezinárodní adresu koncového bodu sítí uvedených v § 3.
(2) Mezinárodní číslo se skládá z kódu země a telefonního čísla. Pro Českou republiku je kód země 420. Formát mezinárodního čísla je uveden v příloze č. 1.
(3) Ve veřejných pevných telefonních sítích a ve veřejných komunikačních sítích, určených pro přenos hlasu je pro volbu mezinárodního čísla stanoven mezinárodní přestupný znak „00“ („nula“ „nula“), ve veřejných mobilních