Input:

Změny u dohod o provedení práce od 1. července 2024 a od 1. ledna 2025 Garance

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.7.1 Změny u dohod o provedení práce od 1. července 2024 a od 1. ledna 2025

Ing. Božena Künzelová

Zákonem č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění také zákon o daních z příjmů, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen zákon č. 163/2024 Sb.).

Nejprve je třeba uvést, že schválené koncepční změny stanovené konsolidačním zákonem (zákon č. 349/2023 Sb., dále jen „konsolidační balíček”) vztahující se k účasti zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP”) s účinností od 1. července 2024 doznaly změn – byly zrušeny změny v účasti na nemocenském pojištění u DPP a placení pojistného od 1. července 2024 a byla schválena změna v podmínkách účasti na nemocenském pojištění u DPP od 1. ledna 2025.

Z původně schválených povinností, které zavedl konsolidační balíček s účinností od 1. července 2024, nabývá účinnosti jen zavedení evidence všech DPP, tedy i nepojištěných DPP, a pravidelné měsíční oznamování výše zúčtovaného příjmu za jednotlivé DPP.

Do 31. prosince 2024 se tak podmínky účasti na nemocenském pojištění u DPP nemění, nedochází tudíž k žádné změně v odvodu pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění a zdanění daní z příjmů fyzických osob. V současné době jedinou podmínkou účasti na nemocenském pojištění u DPP je dosažení vyměřovacího základu více než 10 000 Kč s tím, že pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP, pak se pro účely účasti na nemocenském pojištění příjmy z těchto DPP sčítají, jedná se tedy o úhrn započitatelných příjmů z těchto DPP v kalendářním měsíci.

Od 1. července 2024 se zavádí oznamování:

  • - nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání u všech zaměstnanců činných na základě DPP (tedy za každého zaměstnance zvlášť a bez ohledu na skutečnost, zda jsou či nejsou účastni nemocenského pojištění), a to nejpozději ve lhůtě do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž k této události došlo; poprvé oznámení bude zasláno za měsíc červenec nejpozději do 20. srpna 2024; k oznámení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání může být využit nový tiskopis ČSSZ „Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce” (dále jen „Výkaz DPP”); nicméně údaje o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání mohou být i nadále uváděny na tiskopise ČSSZ „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)”,
  • - výše příjmu z DPP za každého zaměstnance zvlášť za každý kalendářní měsíc, a to na tiskopise Výkaz DPP; který musí obsahovat zejména: jméno a příjmení, rodné číslo (pokud není přiděleno, pak datum narození), kód zdravotní pojišťovny, výši zúčtovaného měsíčního příjmu, datum nástupu a skončení zaměstnání a další údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli, například od 1. ledna 2025, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu; Výkaz DPP se zasílá elektronicky (tedy jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ – datovou větou ze mzdového software nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ) a je možné ho odeslat až po oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo současně s oznámením o nástupu do zaměstnání; na Výkazu DPP se uvádí veškeré příjmy (tj. i ty příjmy, ze kterých se pojistné neodvádí) – poznámka: v současné době není MPSV ve shodě s ČSSZ v názoru, zda je nutné zasílat tento výkaz i v případě, že zaměstnanci v daném kalendářním měsíci nebyla zúčtována žádná odměna, tedy v případě vyměřovacího základu ve výši 0 Kč – ČSSZ zastává názor, že výkaz se podává za všechny měsíce od nástupu do zaměstnání až do skončení zaměstnání, tzn. i v kalendářním měsíci s výší zúčtovaného příjmu 0 Kč.

Postup u zaměstnavatele, který není přihlášen u ČSSZ:

  • - tento zaměstnavatel se nejpozději do 30. července 2024 přihlásí do registru zaměstnavatelů u ČSSZ (jedná se tedy o zaměstnance, který do 30. června 2024 zaměstnával jen nepojištěné zaměstnance) a bude mu přidělen variabilní symbol,
  • - nejpozději do 20. srpna 2024 tento zaměstnavatel přihlásí své zaměstnance činné na základě DPP, kteří přecházejí z června do července (tedy pokračují v zaměstnání na DPP i po 30. červnu 2024) – k přihlášení mohou využít nový tiskopis Výkaz DPP (nejedná se o povinnost, ale možnost; zaměstnavatelé mohou využít také tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)).

Od 1. ledna 2025 je zaveden systém oznámené DPP s vyšším limitem pro účast na nemocenském pojištění (poznámka: bylo zrušeno zejména posuzování účasti na nemocenském pojištění u DPP v případě zaměstnance činného na DPP u více zaměstnavatelů). Od 1. ledna 2025 budou tedy DPP pro účast na nemocenském pojištění rozděleny do dvou skupin:

  • - první skupina DPP – režim oznámené DPP – účast na nemocenském pojištění vznikne při dosažení vyměřovacího základu aspoň ve výši 25 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celých 500 Kč směrem dolů (v roce 2025 se očekává, že tato částka bude činit 11 000 Kč),
  • - druhá skupina DPP – podmínky pro účast na nemocenském pojištění budou shodné jako u ostatních zaměstnanců (tedy jako u pracovního poměru, dohod o pracovní činnosti či odměn členů volených orgánů) – účast na nemocenském pojištění vznikne při dosažení vyměřovacího základu alespoň ve výši 10 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celých 500 Kč směrem dolů (v roce 2025 se očekává, že tato částka bude činit 4 500 Kč).

Důležitá poznámka k účasti na nemocenském pojištění:

  • - v roce 2024 je pro tuto účast stanovena podmínka dosažení vyměřovacího základu více než 10 000 Kč (tedy účast vzniká až dosažením částky ve výši 10 001 Kč); příjmy zaměstnance z více DPP u jednoho zaměstnavatele se pro účely dosažení vyměřovacího základu sčítají,
  • - od roku 2025 je pro tuto účast stanovena podmínka dosažení vyměřovacího základu alespoň ve výši Kč (tedy účast vzniká již dosažením uvedené částky, tudíž nevznikne v roce 2025 při předpokládaném příjmu 4 499 Kč či 10 999 Kč); příjmy zaměstnance z více DPP u jednoho zaměstnavatele se pro účely dosažení vyměřovacího základu sčítají.

Režim oznámené DPP

  • - Evidenci oznámených DPP vede ČSSZ,
  • - v režimu oznámené DPP může být jen jeden zaměstnavatel; zaevidován do režimu oznámených DPP bude zaměstnavatel, jehož záměr obdrží ČSSZ jako