Input:

Vzor - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK Garance

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.7.10 Vzor – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady valnou hromadou akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 ZOK

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Zápis ze zasedání valné hromady

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl B, vložka ……….

(dále jen „Společnost”)

Firma a sídlo Společnosti: …………….(název), se sídlem ………………..

Místo konání valné hromady: sídlo Společnosti

Datum konání valné hromady: ………………….

Doba konání valné hromady: od …….. do ………

Přítomní:

A. Akcionáři

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

(pozn. v případě akcionáře právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)

B. Členové představenstva

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

C. Členové dozorčí rady

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

1. Zahájení valné hromady

Předseda představenstva Společnosti pan ………. ve …….. hod zahájil valnou hromadu Společnosti, přivítal přítomné a uvedl, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, než se tohoto úkolu ujme akcionáři zvolený předseda valné hromady.

Následně konstatoval, že na valnou hromadu se dostavili a jsou přítomní následující akcionáři, kteří se podepsali do listiny přítomných:

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící ….. ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ………. Kč, disponující ….. hlasy na valné hromadě, ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící ….. ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ………. Kč, disponující ….. hlasy na valné hromadě.

Předseda představenstva shrnul, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni akcionáři Společnosti a že dle aktuálních stanov Společnosti a zákona o obchodních korporacích (§ 412 odst. 1 ZOK) je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že se v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní …………., nar. ………., bytem…………. ze dne ………

4. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva následně přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání, tedy k volbě orgánů valné hromady dle ust. § 422 ZOK, tedy volbě předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Předseda představenstva přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:

Valná hromada Společnosti volí:

i. předsedou dnešní valné hromady pana/paní………….

ii. zapisovatelem pana/paní ………….

iii. ověřovatelem zápisu pana/paní…………

iv. osobou pověřenou sčítáním hlasů pana/paní …………….

Předseda představenstva Společnosti se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Předseda představenstva konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 1 je zapotřebí většina hlasů přítomných akcionářů (§ 415 ZOK) a přistoupil k hlasování.

O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali akcionáři mající …….. hlasů, z toho:

PRO: ……. hlasů

PROTI: 0 hlasů

ZDRŽELO SE: 0 hlasů

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Předseda valné hromady se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to ke schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pana/paní …………., nar. ………., bytem………….

Shrnul, že:

1. dne ……….. byl/a do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen/a s účinností od …… pan/paní ……..,

2. dne ………… byla mezi Společností a tímto členem dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady podle § 59 a násl. ZOK, konstatoval její obsah a předložil ji akcionářům k nahlédnutí, přičemž tato smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu,

3. podle § 59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, přičemž bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnost a schválená smlouva je účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později (nerozhodl-li nejvyšší orgán společnosti jinak).

Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 2:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou dne …….. mezi Společností a členem dozorčí rady, panem/paní ……………, dat. nar. ………., bytem …………, jejíž kopie tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada