Input:

Vzor - Schválení převodu závodu valnou hromadou společnosti s ručením omezeným Garance

25.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2 Vzor – Schválení převodu závodu valnou hromadou společnosti s ručením omezeným

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Zápis ze zasedání valné hromady

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka ……….

(dále jen „Společnost”)

Firma a sídlo Společnosti: …………….(název), se sídlem ………………..

Místo konání valné hromady: sídlo Společnosti

Datum konání valné hromady: ………………….

Doba konání valné hromady: od …….. do ………

Přítomní:

A. Společníci

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

(pozn. v případě společníka právnické osoby se uvádí název, IČO a sídlo)

B. Jednatelé

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………

(pozn. v případě jednatele právnické osoby se uvádí název, IČO, sídlo jednatele a jméno, dat. nar. a bydliště fyzické osoby zastupující jednatele při výkonu funkce)

1. Zahájení valné hromady

Jednatel Společnosti pan ………. ve …….. hod. zahájil valnou hromadu Společnosti, přivítal přítomné a uvedl, že bude řídit valnou hromadu až do chvíle, než se tohoto úkolu ujme společníky zvolený předseda valné hromady.

Následně konstatoval, že na valnou hromadu se dostavili a jsou přítomní následující společníci, kteří se podepsali do listiny přítomných společníků:

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící obchodní podíl na Společnosti o velikosti …… % odpovídající vkladu společníka do základního kapitálu Společnosti ve výši …….. Kč (vklad byl plně splacen), disponující ….. hlasy na valné hromadě,

  • ………………… (jméno, příjmení), dat. nar. ………….., bytem …………, vlastnící obchodní podíl na Společnosti o velikosti …… % odpovídající vkladu společníka do základního kapitálu Společnosti ve výši …….. Kč (vklad byl plně splacen), disponující ….. hlasy na valné hromadě.

Jednatel shrnul, že se na valnou hromadu Společnosti dostavili všichni společníci Společnosti a že dle aktuální společenské smlouvy Společnosti a zákona o obchodních korporacích je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. Nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Všichni přítomní společníci prohlásili, že se v souladu s ust. § 184 odst. 3 ZOK vzdávají práva na řádné a včasné svolání valné hromady a nemají námitky proti předloženému programu valné hromady, kterým je:

1. Zahájení valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení převodu závodu

4. Závěr

2. Volba orgánů valné hromady

Jednatel následně přistoupil ke druhému bodu pořadu jednání, tedy k volbě orgánů valné hromady dle ust. § 188 ZOK, tedy volbě předsedy a zapisovatele.

Jednatel přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 1:

Valná hromada Společnosti volí:

i. předsedou dnešní valné hromady pana/paní………….

ii. zapisovatelem pana/paní ………….

Jednatel Společnosti se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 1 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Jednatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 1 je zapotřebí prostá většina hlasů přítomných společníků a přistoupil k hlasování.

O usnesení valné hromady č. 1 hlasovali společníci mající 100 % hlasů, z toho:

PRO: 100 % hlasů

PROTI: 0 % hlasů

ZDRŽELO SE: 0 % hlasů

Jednatel Společnosti konstatoval, že valná hromada přijala usnesení valné hromady č. 1 jednomyslně.

3. Schválení převodu závodu

Předseda valné hromady se ujal slova a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to ke schválení převodu závodu.

Shrnul, že:

1. Společnost má zájem o prodej závodu označeného jako: ……………………, provozovaného na adrese: ……………………, s předmětem podnikání: …………………………… (dále jen „Závod”),

2. o koupi Závodu má zájem společnost ………..(název), IČO …………, se sídlem ……………., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl …, vložka ………. (dále jen jako „Nabyvatel”),

3. mezi Společností a Nabyvatelem již byla odsouhlasena kupní cena za převod Závodu ve výši …………Kč a také již byl mezi smluvními stranami odsouhlasen finální text smlouvy o převodu závodu podle § 2175 a násl. OZ, přičemž k uzavření smlouvy by mělo dojít v následujících dnech,

4. předseda valné hromady přednesl společníkům obsah navrhované a stranami odsouhlasené smlouvy a předložil ji společníkům k nahlédnutí (smlouva tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu),

5. převod Závodu vyžaduje schválení valnou hromadou podle § 190 odst. 2 písm. i) ZOK.

Předseda valné hromady přečetl navrhované usnesení valné hromady č. 2:

Valná hromada Společnosti schvaluje převod závodu Společnosti označeného jako: ……………………, provozovaného na adrese: ……………………, s předmětem podnikání: ……………………………, na společnost ………..( název ), IČO …………, se sídlem ……………., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl …., vložka ………., podle smlouvy o převodu závodu, jejíž text tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady se následně dotázal přítomných, zda jsou k navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nějaké návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení nebo protesty. K navrhovanému usnesení č. 2 valné hromady nebyly uplatněny žádné návrhy, protinávrhy, požadavky na vysvětlení ani protesty.

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, k přijetí usnesení valné hromady č. 2 je zapotřebí prostá většina hlasů