Input:

Vzor - Schválení převodu závodu jediným společníkem společnosti s ručením omezeným Garance

24.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1 Vzor – Schválení převodu závodu jediným společníkem společnosti s ručením omezeným

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady

společnosti ……………..(název), IČO ………………….., se sídlem …………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl C, vložka ……….

(dále jen „Společnost”)

Firma a sídlo Společnosti: …………….(název), se sídlem ………………..

Místo vydání rozhodnutí: sídlo Společnosti

Datum vydání rozhodnutí: ………………….

Jediný společník Společnosti: …………… (jméno, příjmení), dat. nar. ……….., bytem ………….

S ohledem na skutečnost, že:

1. dne ………… byla mezi Společností (jakožto převodcem) a společností ……….. (název), IČO …………, se sídlem ……………., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v …….., oddíl …., vložka ………. (jakožto nabyvatelem, dále jen jako „Nabyvatel”) uzavřena smlouva o převodu závodu podle § 2175 a násl. OZ, jejímž předmětem je převod závodu označeného jako: ……………………, provozovaného na adrese: ……………………, s předmětem podnikání: …………………………… (dále jen „Závod”), jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí,

2. podle § 190 odst. 2 písm. i) ZOK do působnosti valné hromady patří schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

3. podle § 12 odst. 1 ZOK působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník,

učinil jediný společník Společnosti výše