Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o prohloubení kvalifikace podle § 234 odst. 2 a násl. ZP Garance

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3
Vzor s výkladem – Dohoda o prohloubení kvalifikace podle § 234 odst. 2 a násl. ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Beta, s.r.o.

IČO 12644167

se sídlem Brněnská 12, Praha 3, PSČ 130 00

zastoupená jednatelem PhDr. Pavlem Hrubým

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 7212

(dále jako „zaměstnavatel”)

a

Helena Nováková

narozená 2. 12. 1983

bytem Prostějovská 12, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jako „zaměstnankyně”)

(zaměstnavatel a zaměstnankyně dále také společně jako „smluvní strany” a každý samostatně jako „smluvní strana”)

uzavírají v souladu s § 234 odst. 2 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o prohloubení kvalifikace

(dále též „dohoda”):

I.

1.1 Na základě pracovní smlouvy ze dne 1. dubna 2015 pracuje zaměstnankyně u zaměstnavatele jako manažerka obchodního oddělení. Pracovní náplň zaměstnankyně tvoří kromě jiného komunikace se zahraničními obchodními partnery zaměstnavatele v anglickém jazyce, a to jak v písemné, tak i v ústní formě (včetně pravidelných telefonátů s obchodním oddělením jednotlivých obchodních partnerů).

1.2 Předmětem této dohody je závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnankyni prohloubení její kvalifikace pro výkon práce manažerky obchodního oddělení a závazek zaměstnankyně prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci v souladu s čl. II této dohody a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v čl. V této dohody.

II.

2.1 Zaměstnankyně se za účelem prohloubení svých dosavadních jazykových znalostí v oblasti obchodní angličtiny zúčastní intenzivního individuálního jazykového kurzu „Business English” (dále jen „kurz”). Kurz bude pořádán jazykovou školou English for Professionals se sídlem Anglická 15, 120 00 Praha 2, a bude probíhat v sídle školy v období od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018, a to 3krát týdně (pondělí až pátek), vždy v době od 15.00 do 17.30 hod (tj. 3 vyučovací hodiny à 45 minut). Kurz bude sestávat celkem ze 144 vyučovacích hodin. Kurz bude probíhat pod vedením kvalifikovaných rodilých mluvčích z Velké Británie a bude zakončen složením závěrečné zkoušky – mezinárodní odborné zkoušky „Business English 3”, po jejímž úspěšném absolvování obdrží zaměstnankyně certifikát osvědčující získání příslušné jazykové kvalifikace.

III.

3.1 Zaměstnavatel se touto dohodou zavazuje umožnit zaměstnankyni účast na kurzu uvedeném v čl. II. této dohody včetně účasti na závěrečné zkoušce zakončené získáním příslušného certifikátu.

3.2 Celková cena kurzu činí 80.000 Kč (slovy osmdesát tisíc korun českých). Tato částka obsahuje zápisné, školné, úhradu za studijní materiály a poplatek za konání závěrečné zkoušky. Zaměstnavatel se zavazuje uvedenou cenu za zaměstnankyni uhradit v plné výši.

3.3 Zaměstnavatel se dále zavazuje uhradit zaměstnankyni náklady účelně vynaložené v souvislosti s účastí zaměstnankyně na kurzu, a to zejména prokázané jízdní výdaje. Zaměstnavatel není povinen hradit za zaměstnance poplatky spojené se skládáním opravné nebo opakované zkoušky.

IV.

4.1 Zaměstnankyně se zavazuje prohloubit si kvalifikaci v oblasti znalosti obchodní angličtiny a za tímto účelem se účastnit kurzu a závěrečné zkoušky v souladu s čl. II této dohody a rozpisem termínů kurzu určeným organizátorem kurzu.

4.2 Zaměstnankyně se zavazuje předkládat zaměstnavateli bez zbytečného odkladu průběžné vyúčtování výloh, které jí v souvislosti s účastí na školení a zkouškách v jednotlivých měsících vznikly a které v souladu s touto dohodou a příslušnými právními předpisy hradí zaměstnavatel. Podklady k tomuto vyúčtování předloží zaměstnankyně zaměstnavateli za každý uplynulý kalendářní měsíc vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce.

4.3 Zaměstnankyně se zavazuje předkládat zaměstnavateli pravidelné zprávy o účasti na kurzu, a to vždy nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce za období uplynulého měsíce. Zaměstnankyně je dále povinna informovat zaměstnavatele o výsledku konání závěrečné zkoušky „Business English 3”, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího konání; v případě neúspěšného složení této zkoušky nese náklady na účast u zkoušky v opravném termínu/termínech výhradně zaměstnankyně.

V.

5.1 Zaměstnankyně se zavazuje setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele po dobu 5 let ode dne dosažení prohloubení kvalifikace, tj. ode dne, ve kterém zaměstnankyně úspěšně složí závěrečnou zkoušku „Business English 3”.

5.2 V případě, že zaměstnankyně rozváže pracovní poměr se zaměstnavatelem výpovědí nebo skončí-li její pracovní poměr k zaměstnavateli před uplynutím lhůty uvedené v bodě 5.1 této dohody z důvodu porušování povinností zaměstnankyně vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, je zaměstnankyně povinna uhradit zaměstnavateli náklady vynaložené zaměstnavatelem v souvislosti s prohloubením její kvalifikace. Tyto náklady zahrnují:

−kurzovné,

−úhradu za vykonání