Input:

č. 60/1960 Sb. rozh., Garance

č. 60/1960 Sb. rozh.
Podľa vládneho uznesenia z 10. apríla 1957, vydaného k zaisteniu jednotného postupu pri vymáhaní neprávom vyplatených čiastok príjmov z pracovného pomeru, zamestnávateľ nemôže požadovať na zamestnancovi vrátenie jednorazového náborového príspevku podľa smerníc Ministerstva pôdohospodárstva pre nábor pracovníkov do pôdohospodárstva, vydaných k vykonaniu vládneho uznesenia z 2. decembra 1954, ak zamestnancovi nebolo pri uzavretí pracovnej zmluvy vysvetlené, že ide o zmluvu k vykonaniu smerníc pre nábor pracovníkov do pôdohospodárstva a ak teda zamestnanec nevedel a ani podľa okolností nemohol predpokladať, že ide o čiastky omylom vyplatené.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 23. januára 1960, Cz 442/59).
Žalujúci národný podnik sa domáhal na žalovanej zaplatenia sumy 1000 Kčs s tým odôvodnením, že nastúpila na základe pracovnej zmluvy uzavretej s pôdohospodárskym odborom rady ONV prácu u žalobcu v súvislosti s náborom pracovníkov do poľnohospodárstva a že jej preto bol vyplatený jednorázový náborový príspevok vo výške 1000 Kčs. Táto materiálna výhoda jej však neprináležala, nakoľko jej pracovná funkcia nebola uvedená medzi kategóriami, na ktoré sa vzťahovali Smernice Ministerstva pôdohospodárstva vydané k vykonaniu vládneho uznesenia z 2. decembra 1954, v dôsledku čoho sa žalovaná o túto sumu bezdôvodne obohatila.
Ľudový súd v Turč. Tepliciach žalobe vyhovel. Stotožnil sa s právnym názorom v žalobe uvedeným, že pracovná zmluva bola v tom bode neplatná podľa § 36 ods. 1 obč. zák., nakoľko je v odpore s citovanými smernicami, ktoré sú všeobecne záväzným právnym predpisom. Vzhľadom na to došiel súd k záveru, že sa žalovaná prijatím omylom vyplatenej sumy bezdôvodne obohatila a že je preto povinná tento preplatok vrátiť podľa § 360 a 361 obč. zák.
Krajský súd v Žiline rozsudok súdu prvej stolice potvrdil, a to z dôvodov uvedených v rozsudku súdu prvej stolice.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť generálneho prokurátora, že rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie
Základom pracovného pomeru medzi žalovanou a žalobcom bola pracovná zmluva, ktorú uzavrela písomne žalovaná zamestnankyňa s poľnohospodárskym odborom rady ONV v zastúpení poľnohospodárskej správy rady KNV, a to menom žalobcu.
Touto zmluvou sa zaviazala žalovaná, že nastúpi u žalobcu ako účtovníčka. Podľa zmluvy nastúpila túto prácu 1. februára 1955. Vedenie podniku sa zaviazalo, že jej poskytne jednorazový náborový príspevok. Ohľadom náborového príspevku sa žalovaná v zmluve zaviazala vrátiť tento príspevok, ak by do troch rokov po vstupe do zamestnania z vlastnej viny odišla z pôdohospodárstva,