Input:

R 51/1956 (tr.); Garance

č. 51/1956 Sb. rozh. tr.
Jednotlivé kulpózne konanie viacerých obvinených môžu vyústiť v spoločnom následku a môže teda kulpóznymi konaniami viacerých obvinených byť spôsobená jediná škoda. V tomto prípade spôsobením spoločného následku z nedbanlivosti sa vina každého z obvinených posúdi dotyčné celého následku ako samostatné páchateľstvo.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. decembra 1955, 2 Tz 188/55.)
Ľudový súd v Pezinku uznal obvinených A a B vinnými trestným činom poškodzovania národného majetku podľa § 246 tr. zák. zato, že začiatkom decembra 1952 obvinená A ako vedúca predajne národného podniku predávala vianočné stromky bez dodacieho listu, počet stromkov dodaných k predaju preto nemohla prekontrolovať a tie neprekontrolovala a stromky označené ako prvá trieda predávala lacnejšie ako stromky druhej triedy. Obvinený B, vedúci pobočky veľkoobchodného podniku (VP) objednané stromky vedúcej predajne (obvinenej A) odovzdal, pričom dodací list jej dal až za týždeň, dal však hneď po dodaní stromkov zvolenie, aby obvinená A vianočné stromky rozpredala, hoci mohol vedieť, že bez dodacieho listu a bez presného zistenia počtu stromkov tieto predávať nemôže. Obvinený B súhlasil aj s tým, aby boli predávané stromky prvej triedy ako stromky druhej triedy. Určité množstvo vianočných stromkov objednaných obvinenou A prevzal sám obvinený B a tieto tiež sám predal. Tým vznikla škoda národnému podniku VP v sume 25.883 Kčs, o ktorej vyslovil ľudový súd, že ju celú spôsobili obvinení spoločne. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu zrušil a trestné stíhanie obvinených podľa § 166 ods. 1 písm. b) tr. por. a čl. VII. rozhodnutia prezidenta republiky zo 4. 5. 1953 o amnestii zastavil.
Z odôvodnenia:
Generálny prokurátor v sťažnosti pre porušenie zákona uviedol, že obvinení boli uznaní vinnými, že spôsobili z nedbanlivosti škodu v sume 25.883 Kčs bez toho, že by bolo zistené, akú vysokú škodu každý z nich spôsobil. Pretože obvinení boli uznaní vinnými iba nedbanlivostným trestným činom, bolo