Input:

č. 46/1962 Sb. rozh., Garance

č. 46/1962 Sb. rozh.
Bylo-li před účinností zák. č. 150/1961 Sb. rozhodnuto i jen o základu nároků (§ 149 odst. 3 o. s. ř.), jde o pravomocné rozhodnutí ve smyslu ust. § 31 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb.; otázka výše nároků se posuzuje podle zák. č. 150/1961 Sb.
Rozsah náhrady škody vzniklé z pracovního úrazu člena jednotného zemědělského družstva, které odměňuje družstevníky podle pracovních jednotek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 26. dubna 1962, 5 Co 104/62)
Žalobce - člen JZD, uplatnil proti žalovanému JZD nárok na náhradu škody za pracovní úraz, který utrpěl dne 14. 9. 1960.
O základu jeho nároku bylo pravomocně rozhodnuto (§ 149 odst. 3 o. s. ř.) v roce 1961.
V předmětném sporu, kde šlo jen o určení výše nároku, uplatnil žalobce nárok na náhradu škody ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a na náhradu ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzhledem k tomu, že žalovanému JZD jej neumístilo podle § 6 zák. č. 150/1961 Sb.
Okresní soud v Benešově přiznal žalobci nárok na náhradu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a na náhradu ušlého výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Podle § 31 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb. platí ustanovení zákona i o nárocích na náhradu škody na nárocích na náhradu nákladů a dávek podle §§ 17 až 19 vzniklých v době od 1. ledna 1957 do 31. ledna 1962, pokud před 1. únorem 1962 nebylo o nich pravomocně rozhodnuto soudem nebo rozhodčím orgánem nebo nedošlo k dohodě.
Podle cit. ustanovení jsou tedy podrobeny režimu zákona č. 150/1961 Sb. i případy, kdy nárok vznikl dříve, než zákon nabyl účinnosti, tj. přede dnem 1. února 1962 (s výhradou shora zmíněnou). Jde tu tedy o případ zpětné účinnosti zákona, ježto nový předpis nařizuje, že ho má být použito i na staré právní poměry již založené, ale teprve od doby počátku působnosti nového zákona. Znamená to, že všechny uvedeným způsobem neskončené případy budou posuzovány podle zákona čís. 150/1961 Sb., a to do všech důsledků.
Zásada zpětného působení zákona je však prolomena, pokud jde o případy, kde došlo k pravomocnému rozhodnutí soudnímu nebo k rozhodnutí rozhodčího orgánu nebo k dohodě účastníky. O pravomocné rozhodnutí jde i v tom případě, kdy bylo pravomocně rozhodnuto toliko o základu nároků (§ 149 odst. 3 o. s. ř.). Otázka základu nároku je tím konečným způsobem vyřízena a v dalším řízení nelze, a to ani v případě, že při posouzení věci z hlediska zák. č. 150/1961 Sb. by byla věc posouzena jinak, na věci ničeho měnit. Otázku výše nároků nutno však posoudit podle zák. č. 150/1961 Sb.
V souzené věci jde o náhradu při úraze člena JZD, kdy je nutno vycházet z ustanovení § 1 - 10 zák. č. 150/1961 Sb., pokud z § 11 cit. zák. nevyplývá odchylná úprava. Odchylky se týkají právě náhrady ušlého výdělku, jehož určení je i předmětem tohoto sporu, a jsou odůvodněny úpravou soc. zabezpečení družstevních rolníků, odchylnou od úpravy soc. zabezpečení zaměstnanců (srov. zák. č. 32/1962 Sb., vyhl. č. 33/1962 Sb.). Dávky důchodového zabezpečení, které družstevníkům podle zákona o soc. zabezpečení družstevních rolníků náležejí, nejsou na stejné výši jako důchody zaměstnanecké. Důchody