Input:

č. 42/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 42/1963 Sb. rozh. tr.
Přijme-li soud záruku nabídnutou společenskou organizací za nápravu pachatele, vezme v úvahu také výchovnou sílu kolektivu a uloží trest se zřetelem k této okolnosti. Při ukládání trestu obžalovanému, u něhož přijal soud záruku společenské organizace za jeho nápravu, nutno tuto záruku vztahovat na celé potrestání a nikoliv jen na některý druh trestu.
Vedle trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel u řidiče z povolání nelze uložit trest nápravného opatření beze změny zaměstnání.
(Rozhodnutí Najvyššího soudu z 11. dubna 1963 - 4 Tz 9/63)
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Liberci byl obžalovaný uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen podle téhož zákonného ustanovení k trestu nápravného opatření v trvání 10 měsíců s 15procentní srážkou z odměny náležející mu za práci a vzhledem k záruce nabídnuté ve smyslu § 4 odst. 1 tr. ř. základní organizací ROH Divadla F. X. Šaldy v Liberci za nápravu obžalovaného, kterou soud přijal, bylo vysloveno, že nebude obžalovanému uložen trest zákazu řízení motorových vozidel.
Trestného činu se obžalovaný podle správného zjištění okresního soudu dopustil tím, že v noci z 28. srpna 1962 v Liberci řídil v podnapilém stavu osobní auto.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu tento rozsudek ve výroku o trestu zrušil a okresnímu soudu v Liberci přikázal, aby věc znovu v potřebném rozsahu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle § 4 odst. 1 tr. ř. soud po přijetí záruky společenské organizace za nápravu obžalovaného může zejména, pokud to trestní zákon připouští, povolit podmíněný odklad výkonu trestu, uložit trest nápravného opatření nebo jiný druh trestu, který není spojen s odnětím svobody, nebo upustit od potrestání.
Podle § 31 odst. 1 tr. zák. při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud ke stupni nebezpečnosti trestného činu pro společnost, k možnosti nápravy a poměrům pachatele. Přijme-li soud záruku nabídnutou společenskou organizací za nápravu pachatele, vezme v úvahu také výchovnou sílu kolektivu a uloží trest se zřetelem k této okolnosti.
Z uvedených ustanovení je tedy patrno, že při