Input:

R 26/1966 (tr.); Neoprávněné užívání cizí věci Garance

č. 26/1966 Sb. rozh. tr.
Trestný čin neoprávněného užívání věci podle § 249 tr. zák. (§ 133 tr. zák.) vyžaduje, aby pachatel se zmocnil věci větší hodnoty v úmyslu ji přechodně užívat.
Z toho vyplývá, že pachatel, který se zmocní takové věci a pak jí přechodně nakládá způsobem, který nelze považovat za její užívání (např. odtlačením motorového vozidla na jiné místo), nemůže se dopustit trestného činu podle cit. ustanovení trestního zákona, neboť z jeho jednání se nedá dovodit, že by se zmocnil věci v úmyslu ji přechodně užívat.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 15. 3. 1966 - 11 Tz 11/66.)
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 12. 1964 sp. zn. 2 T 304/64 byl obviněný odsouzen pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pro trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák. s použitím § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců.
Uvedených trestných činů se obviněný podle rozsudku dopustil tím, že v noci z 22. na 23. 8. 1964 v Praze 6 se vloupal v ulici Jugoslávských partyzánů rozbitím skla do prodejního automatu na cigarety, odkud odcizil několik krabiček různých druhů cigaret v ceně 15,- Kčs, a poškozením automatu způsobil podniku Pramen v Praze další škodu v částce 69,- Kčs, a dále že v Čínské ulici se zmocnil krátce poté motocyklu zn. ČZ 175 ccm, patřícího občanu K., který odtlačil asi o 200 m dále před dům, kde bydlí a tam jej zanechal, při čemž na něm způsobil škodu v částce asi 30,- Kčs.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, zrušil uvedený rozsudek ve výroku o vině trestným činem neoprávněného užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák. a okresnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo a shledal, že byl porušen zákon.
Výše uvedený skutkový stav byl obvodním soudem na základě výsledků provedených důkazů správně zjištěn a pokud jde o vloupání do automatu podniku Pramen, byl správně posouzen po stránce právní jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. přes menší způsobenou škodu, neboť obviněný se útoku proti majetku dopustil opětovně, když již před tím byl pro takové trestné činy třikráte potrestán.
Obvodní