Input:

R 17/1970 (tr.); Řízení o stížnosti Garance

č. 17/1970 Sb. rozh. tr.
Orgán péče o dítě, který dal podnět k trestnímu stíhání obviněného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák., není osobou oprávněnou k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 1970 sp. zn. 10 Tz 68/69)
Nejvyšší soud na podkladě stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení okresního prokurátora v Prešově ze dne 16. června 1969 sp. zn. Pv 85/69, kterým bylo vyhověno stížnosti ONV odboru sociálního zabezpečení, oddělení péče o dítě proti usnesení vyšetřovatele SNB - OVB v Prešově o zastavení trestního stíhání proti obviněnému pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor usnesením z 16. 6. 1969 zrušil usnesení vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání na základě stížnosti oznamovatele ONV odboru sociálního zabezpečení, oddělení péče o dítě v Prešově a domnívá se, že tento odbor je osobou oprávněnou podle § 142 tr. ř. k podání stížnosti proti usnesení vyšetřovatele o zastavení. Podle tohoto ustanovení, nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje.
Ze spisu vyplývá, že okresní národní výbor v Prešově, dříve odbor školství a kultury orgán péče o dítě, podal okresní prokuratuře 23. 10. 1968 návrh na zahájení trestního řízení proti B. B. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák.
Návrh učinil tento orgán jako zástupce oprávněný pečovat o zájmy nezletilého dítěte za nezletilou M. L. nar. dne 29. 7. 1954, na níž byl obviněný