Input:

R 15/1966; Příspěvek na výživu dítěte (§ 100 zák. o rodině) Garance

č. 15/1966 Sb. rozh.
Výrok rozsudku, podle něhož je žalovaný povinen platit na výživu nezletilé určitou peněžitou částku s tím, že má právo započítat si všechny platby, které platil na výživném pro nezletilou, není určitý. Při posuzování majetkových poměrů rodiče je nutno přihlédnout i k vynaloženým nákladům, které byly použity i ve prospěch nezletilého dítěte.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 1965, 4 Cz 155/65.)
Okresní soud v Trnavě rozhodoval o výchově a výživě nezl. A. M., nar. 20. ledna 1950. Její rodiče D. M. a M. M., kteří mají kromě nezletilé ještě tři - dnes již zletilé děti, bydlí sice podle obsahu spisu v jednom bytě, nežijí však spolu a je mezi nimi v běhu rozvodové řízení.
Rozhodnutím okresního soudu byla nezletilá svěřena do výchovy matce a otci bylo uloženo, aby platil na výživném pro nezletilou 300 Kčs měsíčně od 12. února 1964. Na úhradu již splatného výživného byly mu povoleny splátky po 100 Kčs měsíčně.
Krajský soud v Bratislavě rozsudek okresního soudu změnil potud, že otci bylo uloženo platit výživné pro nezletilou již od 1. ledna 1964 s tím, že má právo započítat si všechny platby, které platil na výživném pro nezletilou. Jinak byl rozsudek okresního soudu potvrzen.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem krajského soudu v Bratislavě, pokud jím bylo otci nezletilé uloženo, aby platil výživné pro nezletilou v částce 300 Kčs měsíčně od 1. ledna 1964 s tím, že má právo si započítat platby, které na toto výživné již učinil, byl porušen zákon, a toto rozhodnutí v uvedeném rozsahu zrušil.
Z odůvodnění:
Rozsudky, kterými se ukládá účastníku řízení povinnost, mají být jasné, určité a srozumitelné tak, aby mohly být spolehlivým podkladem pro event. nařízení výkonu rozhodnutí. To platí i o rozsudcích, kterými je rozhodováno o vyživovací povinnosti k nezletilým dětem. Rozsudek krajského soudu takový jasný a určitý výrok neobsahuje, neboť je v něm sice otci nezletilé uloženo, aby platil výživné 300 Kčs měsíčně od 1. ledna 1964, je mu však současně dáno právo, aby si na toto výživné započítal všechny přesně nezjištěné a nevyčíslené platby, které platil na výživném pro nezletilou. Krajský soud toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že otec nezletilé uhradil na výživném určité částky, které nemohly být přesně zjištěny, poněvadž se rodiče ve svých vyjádřeních rozcházeli, a proto bylo ve výroku vysloveno, že do dlužného výživného si má právo započítat to, co již na