Input:

č. 11/1959 Sb. rozh., Garance

č. 11/1959 Sb. rozh.
Nutnost správného třídně politického rozboru při rozhodovaní ve věcech výchovy dětí.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 16. února 1958, Cz 386/58.)
Lidový soud v Čáslavi svěřil nezletilého P. B. do výchovy a výživy otcovy, a to v podstatě z toho důvodu, že matka nezletilého nebyla dosud vyléčena z tbc., pro kteroužto nemoc byla řadu měsíců v ústavním léčení.
Krajský soud v Pardubicích změnil rozhodnutí prvého soudu tak, že nezletilého svěřil do výchovy matčiny. Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem rozhodl, že usnesením krajského soudu v Pardubicích byl porušen zákon, zrušil toto usnesení a uložil krajskému soudu nové jednání a rozhodnutí.
Lidový soud v Čáslavi znovu jednal po zrušení věci krajským soudem a ponechal nezletilé dítě ve výživě a výchově matčině, uznal otce povinným platit dítěti výživné a upravil jeho styk s dítětem.
Krajský soud v Pardubicích rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti předsedy Nejvyššího soudu, že rozhodnutím soudů obou stolic byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Ustanovení § 35 zák. o právu rod. ukládá oběma rodičům, aby se starali o tělesný a duševní rozvoj dětí, zejména, aby pečovali o jejich výživu a výchovu tak, aby byly náležitě připraveny přispívat svou prací, podle svých schopností a náklonností, k prospěchu společnosti. Řádná péče o dítě ve smyslu tohoto ustanovení obsahuje nejen hmotné zabezpečení dítěte a jeho výchovu po stránce mravní, nýbrž i výchovu politickou v občana socialistického státu, oddaného lidově demokratickému zřízení své vlasti. Je pak v zájmu dítěte a v souladu se zájmem společnosti, aby dítě již od svého útlého věku bylo vychováváno v takovém prostředí, které jeho politickou výchovu zaručuje.
Tam, kde dítě není vychováváno ve společné domácnosti rodičů uváží soud při rozhodování o výchově dítěte všechny shora uvedené složky péče o dítě a svěří je tomu rodiči, u něhož je o řádnou výchovu dítěte po všech stránkách lépe postaráno. Aby pak mohl správně posoudit, kde tomu tak bude, vyšetří soud kromě jiných skutečností pro rozhodnutí významných i ty skutkové okolnosti, které mu umožní správné závěry o třídní stránce věci. Proto se bude soud zajímat i o třídní příslušnost obou rodičů, o prostředí, z něhož pocházejí a ve kterém žijí, o jejich poměr k práci a k veřejnému životu.
V daném případě bylo třeba, aby soudy zvlášť pečlivě zvážily, komu z rodičů má být dítě svěřeno do výchovy a výživy, neboť již za řízení otec opětovně poukazoval na nedostatky výchovného prostředí u matky, zejména z hlediska morálně politického. Soudy však při svém rozhodování nevycházely z třídního rozboru věci, ačkoli bylo třeba zevrubně zjišťovat, do jaké míry rozpory mezi rodiči obrazí v sobě i rozpory třídní.
Pokud jde o občanský profil otcův, ponechaly oba soudy bez povšimnutí posudek závodního výboru ROH, který otce po stránce osobní, charakterové i občanské velmi kladně hodnotí, a naopak ukazuje na nedostatky v tomto směru u matky dítěte. Právě tak se žádný ze soudů nezabýval posudky, jež o otci podaly jednak Tělovýchovná jednota Sokol, jednak okresní výbor Jednotné dobrovolné tělovýchovné organizace, jež obě hodnotí otce jako