Input:

Nález 201/2012 SbNU, sv.67, K opomenutí odvolacího soudu vzít při rozhodování o náhradě nákladů řízení v úvahu písemné vyjádření žalovaného k odvolání Garance

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 67, nález č. 201

IV. ÚS 3405/12

K opomenutí odvolacího soudu vzít při rozhodování o náhradě nákladů řízení v úvahu písemné vyjádření žalovaného k odvolání

Odvolací soud pominul stěžovatelem podané písemné vyjádření k odvolání vedlejší účastnice řízení, které bylo soudu prvního stupně doručeno více než dva měsíce před rozhodnutím soudu odvolacího, a odvolací soud učinil zjevně nesprávný závěr, že stěžovateli žádné náklady odvolacího řízení nevznikly. Přitom, z pohledu vlastního odůvodnění rozhodnutí, výlučně tato okolnost byla důvodem, pro který rozhodl tak, že náhradu nákladů odvolacího řízení stěžovateli nepřiznal.

Lze tedy uzavřít, že napadeným nákladovým výrokem bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na spravedlivý proces zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny a v důsledku uvedeného i právo stěžovatele na ochranu vlastnictví zaručené čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Michaely Židlické a Miloslava Výborného - ze dne 5. prosince 2012 sp. zn. IV. ÚS 3405/12 ve věci ústavní stížnosti T. Š. proti výroku II usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 25 Co 224/2012-71 ze dne 29. června 2012, kterým bylo v odvolacím řízení v neprospěch stěžovatele rozhodnuto, že žádnému z účastníků občanského soudního řízení se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok

Výrok II usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 25 Co 224/2012-71 ze dne 29. června 2012 se ruší, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatele na soudní ochranu a na ochranu vlastnictví zaručená čl. 36 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

Odůvodnění

I.

1. Ústavní stížností podanou ve lhůtě a splňující i ostatní náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“) se stěžovatel s odkazem na porušení svého práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhal zrušení v záhlaví citovaného nákladového výroku rozhodnutí.

2. Z předložené ústavní stížnosti, z připojených příloh a ze spisu Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 12 C 39/2011 (dále jen „spis“) Ústavní soud zjistil, že Okresní soud v Hradci Králové usnesením č. j. 12 C 39/2011-47 ze dne 1. února 2012 zastavil řízení o žalobě žalobkyně LAND HK, a. s., (dále jen „vedlejší účastnice řízení“) proti stěžovateli o určení vlastnictví (výrok I) a uložil vedlejší účastnici řízení zaplatit stěžovateli náhradu nákladů řízení ve výši 20 600 Kč (výrok II). K odvolání vedlejší účastnice řízení Krajský soud v Hradci Králové usnesením č. j. 25 Co 224/2012-71 ze dne 29. června 2012 usnesení soudu prvního stupně potvrdil (výrok I) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

3. K rozhodnutí o náhradě nákladů odvolacího řízení odvolací soud uvedl, že vzhledem k tomu, že stěžovateli, který se úspěšně ubránil odvolání a kterému by jinak svědčilo právo na náhradu všech účelně vynaložených